Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-26-15 – Papur 1 – Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir

 

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA586 - Cod Ymarfer Landlordiaid ac Asiantau sydd wedi’u trwyddedu dan Ran 1 Deddf Tai (Cymru) 2014

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe'i gosodwyd ar: 6 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: dyddiad heb ei nodi

 

 

2.2

CLA588 - Rheoliadau Plant (Perfformiadau a Gweithgareddau) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 7 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 30 Hydref 2015

 

2.3

CLA589 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 8 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 31 Hydref 2015

 

2.4

CLA590 - Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 6 Hydref 2015; Fe'i gosodwyd ar: 12 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 2 Tachwedd 2015

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

3.1

CLA587 – The Environmental Permitting (England and Wales)(Amendment) (No. 3) Regulations 2015 (Saesneg yn unig)

CLA(4)–26–15 Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)–26–15 Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)–26–15 Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 6 Hydref 2015; Fe'u gosodwyd ar: 9 Hydref 2015; Yn dod i rym ar: 30 Hydref 2015

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Papur(au) i'w nodi:

CLA(4)-26-15 Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth ynghylch Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru).

 

CLA(4)-26-15 Papur 6 - Llythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Datganoli (Pwerau Pellach) Senedd yr Alban - Goruchwyliaeth Seneddol ac adrodd ar gysylltiadau rhynglywodraethol o dan y darpariaethau newydd ym Mil yr Alban

 

CLA(4)–26–15 Papur 6A – Adroddiad y Pwyllgor Datganoli (Pwerau Pellach) ar Newid mewn Perthynas: Craffu Seneddol ar Gysylltiadau Rhynglywodraethol.

 

CLA(4)-26-15 Papur 6B - Llythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Datganoli (Pwerau Pellach) Senedd yr Alban - Goruchwyliaeth Seneddol ac adrodd ar gysylltiadau rhynglywodraethol o dan y darpariaethau newydd ym Mil yr Alban a Bil Drafft Cymru.

 

CLA(4)–26–15 Papur 7 - Tystiolaeth y Prif Weinidog i Ymchwiliad Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi, "The Union and Devolution".

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;