Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30)

 

Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Llywodraeth Cymru

Nia Roberts, Llywodraeth Cymru

Dewi Jones, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(4)-22-15 – Papur 1 – Datganiad o Fwriad Polisi

CLA (4)-22-14 - Papur 2 - Llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â'r Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

CLA (4)-22-15 – Papur Briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA (4)-22-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-22-15 – Papur 3 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau'r Penderfyniad Negyddol

 

 

 

3.1

CLA576 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) (Rhif 2) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 2 Medi 2015; Fe'i gosodwyd ar: 4 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 28 Medi 2015

 

3.2

CLA577 - Rheoliadau Prynu Tybaco, Cynhyrchion Nicotin etc. drwy Ddirprwy (Hysbysiad Cosb Benodedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 4 Medi 2015; Fe'u gosodwyd ar: 10 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2015

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

3.3

CLA578 - Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Deunydd Perthnasol a Eithrir) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 11 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2015

 

3.4

CLA579 - Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Personau nad yw’r Galluedd ganddynt i Gydsynio) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 11 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2015

 

 

3.5

CLA580 - Rheoliadau Trawsblannu Dynol (Cynrychiolwyr Penodedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 11 Medi 2015; Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2015

 

3.6

CLA581 - Cod Ymarfer yr Awdurdod Meinweoedd Dynol 2015 (Saesneg yn unig) ar y Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: 11 Medi 2015

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offeryn sy'n gyfansawdd ac ar y cyd, ac sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

4.1

CLA575 - Rheoliadau'r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2015 (Saesneg yn unig)

Y weithdrefn penderfyniad negyddol ar gyfer offeryn sy'n gyfansawdd ac ar y cyd; Fe'u gwnaed ar: 24 Awst 2015; Fe'u gosodwyd ar: 24 Awst 2015; Yn dod i rym ar: 14 Medi 2015

 

CLA(4)-22-15 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(4)-22-15 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-22-15 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-22-15 – Papur 7  – Nodyn Trosi

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Papur i’w nodi

CLA(4) -22-15 - Papur 8  Llythyr gan Bruce Crawford MSP, Cynullydd Pwyllgor Datganoli Senedd yr Alban (Pwerau Pellach) Goruchwyliaeth Seneddol ac adrodd ar gysylltiadau rhynglywodraethol o dan y darpariaethau newydd ym Mil r Alban

 

CLA(4) -22-15 - Papur 9  Ymgynghoriad y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol ar ei Ymchwiliad i’r Undeb a Datganoli

 

 

 

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

6.1

Yr Adroddiad Terfynol: Bil Amgylchedd (Cymru)

CLA(4)-22-15 – Papur 10 – Adroddiad Terfynol

 

6.2

Adroddiad drafft: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

CLA (4) -22-15 – Papur 11 – Adroddiad Drafft ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

 

6.3

Adroddiad drafft: Deddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-22-15 – Papur 12 – Adroddiad Drafft

 

6.4

Blaenraglen Waith

CLA(4)-22-15 – Papur 13 – Blaenraglen waith