Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(4)-21-15 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol

 

 

 

2.1

CLA558 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym yn unol â Rheoliad 1(3)

 

2.2

CLA559 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddiadau) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2015

 

 

2.3

CLA560 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 9 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2015

 

 

2.4

CLA561- Rheoliadau Gofal a Chymorth (Preswylfa Arferol) (Llety Penodedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 10 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016.

 

 

2.5

CLA562 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 8 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 13 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 3 Awst 2015

 

 

2.6

CLA563 - Rheoliadau Mêl (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 8 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 13 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 3 Awst 2015

 

 

2.7

CLA564 – Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 13 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 10 Awst 2015

 

 

2.8

CLA565 - Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 13 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 10 Awst 2015

 

 

2.9

CLA566 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 14 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2015

 

 

2.10

CLA567 – Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 8 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 15 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 4 Awst 2015

 

 

2.11

CLA568 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Anghydfodau ynghylch Preswylfa Arferol, etc.) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol: Fe’i gwnaed ar: 7 Gorffennaf 2015; Fe’i gosodwyd ar: 10 Gorffennaf 2015; Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2016

 

2.12

CLA569 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 3 Awst 2015; Fe’u gosodwyd ar: 7 Awst 2015; Yn dod i rym ar: 28 Awst 2015

 

 

2.13

CLA570 – Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 3 Awst 2015; Fe’u gosodwyd ar: 7 Awst 2015; Yn dod i rym ar: 4 Medi 2015

 

 

2.14

CLA571 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Deilliannau Dymunol, Rhaglenni Addysg a Threfniadau Asesu Sylfaenol a Diwedd Cyfnod ar gyfer y Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 5 Awst 2015; Fe’u gosodwyd ar: 10 Awst 2015; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2015

 

 

2.15

CLA572 - Rheoliadau Addysg (Arolygu Addysg Feithrin) (Cymru) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 5 Awst 2015; Fe’u gosodwyd ar: 10 Awst 2015; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2015

 

 

2.16

CLA573 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2015

Y weithdrefn negyddol; Fe’i gwnaed ar: 4 Awst, 2015; Fe’u gosodwyd ar: 10 Awst 2015; Yn dod i rym ar: 31 Awst 2015

 

 

2.17

CLA574 - Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Targedau Cyrhaeddiad a Rhaglenni Astudio) (Cymru) (Diwygio) 2015

CLA(4)-21-15 – Papur 2 - Adroddiad Monitro Sybsidiaredd                                                                                   

 

3.

Subsidiarity Monitoring Report

CLA(4)-21-15 – Papur 2 – Subsidiarity Monitoring Report

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i’w nodi

CLA(4) -21-15 - Papur 3 -  Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor: Cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Datganoli Pellach i Gymru

 

CLA(4) -21-15 - Papur 4  - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch cymeradwyaeth y Cyfrin Gyngor ar gyfer Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015

 

CLA(4) -21-15 - Papur 5  - Protocol rhwng Gweinidogion Cymru a Chomisiwn y Gyfraith

 

CLA(4) -21-15 - Papur 6  - Ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith ar ei Ymchwiliad i Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n Gymwys yng Nghymru

 

CLA(4) -21-15 - Papur 7  - Ymgynghoriad Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷr Arglwyddi ar ei ymchwiliad ar yr Undeb a Datganoli

 

CLA(4) -21-15 - Papur 8  - Gohebiaeth gan Mike Goodall ynghylch y Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

CLA(4)-21-15 - Papur 9  - Tystiolaeth gan y Llywydd ar gyfer Pwyllgor Gweithdrefnau Tŷr Cyffredin ynghylch ardystio deddfwriaeth o fewn cymhwysedd datganoledig

 

CLA(4)-21-15 - Papur 10  - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch goblygiadau Cyfansoddiadol cynnig Llywodraeth y DU i sefydlu system o ‘Bleidleisiau Seisnig ar Gyfreithiau Seisnig’

 

CLA(4)-21-15 - Papur 11  - Llythyr gan y Cadeirydd at y Comisiwn Etholiadol ynghylch Bil Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd: Asesiad o Gwestiwn y Refferendwm

 

CLA(4)-21-15 - Papur 11 A  - Refferendwm ar Aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd: Asesiad o’r Comisiwn Etholiadol ar y Cwestiwn Arfaethedig

 

CLA(4)-21-15 - Papur 12  - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

5.1

Adroddiad Terfynol Bil yr Amgylchedd (Cymru)

CLA(4)-21-15 – Papur 13 – Adroddiad Terfynol

 

5.2

Adroddiad Drafft ar y Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

CLA (4) -21-15 - Papur 14  Adroddiad Drafft ar y Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

 

5.3

Adroddiad Drafft ar Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-21-15 – Papur 15 – Adroddiad drafft

 

5.4

Blaenraglen Waith

CLA(4)-21-15 – Papur 16 – Blaenraglen waith

 

CLA (4) -21-15 - Papur 17  - Bil Cymru Drafft     

 

CLA (4) -21-15 - Diweddariad Llafar  - yr ymweliad â Brwswl