Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Dipwyr Clerc: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-02-15 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA481 - Rheoliadau Tenantiaethau Diogel (Sail Absoliwt ar gyfer Meddiannu am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol) (Y Weithdrefn Adolygu) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 9 Rhagfyr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2014; Yn dod i rym ar: 12 Ionawr 2015

 

2.2

CLA482 - Rheoliadau Mesur Addysg (Cymru) 2009 (Treialu) (Dirymu) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 11 Rhagfyr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 15 Rhagfyr 2014; Yn dod i rym ar: 5 Ionawr 2015

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon.

 

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA484 - Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 22 Rhagfyr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 23 Rhagfyr 2014; Yn dod i rym ar: 3 Mawrth 2015

 

 

CLA(4)-02-15 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(4)-02-15 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(4)-02-15 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r Aelodau yn ystod y cyfarfod.   Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.   Cododd y Pwyllgor un pwynt mewn perthynas â Deddf Lleoliaeth 2011.

 

3.2

CLA483 - Rheoliadau Pysgota Môr (Pwyntiau ar gyfer Capteiniaid Cychod Pysgota) 2014

Y weithdrefn negyddol cyfansawdd; Fe'u gwnaed: 18 Rhagfyr 2014; Fe'u gosodwyd ar: 19 Rhagfyr 2014; Yn dod i rym ar: 12 Ionawr 2015

 

CLA(4)-02-15 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(4)-02-15 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(4)-02-15 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r Aelodau yn ystod y cyfarfod.   Nododd y Pwyllgor yr offeryn statudol a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

4.

SICM 4 - Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Pwyllgorau Cynghori ar Blaladdwyr) 2015

CLA(4)-02-14 – Papur 8 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(4)-02-14 – Papur 9 – Gorchymyn

CLA(4)-02-14 – Papur 10 – Dogfen Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y memorandwm cydsyniad offeryn statudol.    Bydd yr Aelodau yn ystyried ac yn cytuno ar adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

5.1

Adroddiad Drafft ar y Bil Cynllunio (Cymru)

CLA(4)-02-15 – Papur 11 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr eitem hon yn breifat.

 

6.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

(Amser a ddynodwyd: 3.00pm)

 

Cymdeithas Feddygol Prydain

 

Dr Stephen Monaghan, Cadeirydd Is-bwyllgor Deddfwriaeth Cyngor Cymru Cymdeithas Feddygol Prydain

Mr Andrew Cross, Ysgrifennydd cynorthwyol, BMA Cymru 

Dr Rodney Berman, Uwch Swyddog Gweithredol Polisi, BMA Cymru

 

 

CLA(4)-02-15 – Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig

CLA(4)-02-15 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Feddygol Prydain.

 

7.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

(Amser a ddynodwyd: 3.40pm)

 

Civitas Law

 

Graham Walters

 

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Graham Walters.

 

8.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r ymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

(Amser a ddynodwyd: 4.00pm)

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Marie Rosenthal, Cyfreithwyr Llywodraeth Leol;

Naomi Alleyne, CLlLC;

Tim Peppin, CLlLC;

Daniel Hurford, CLlLC;

 

 

CLA(4)-02-15 – Papur 13 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

9.

Papurau i'w nodi

CLA(4)-02-15 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig Ymgynghoriad ar y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) Drafft 2015

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

10.1

Blaenraglen waith

CLA(4)-02-15 – Papur 15 – Blaenraglen Waith