Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.   Cafodd Simon Thomas AC ei ethol yn Gadeirydd dros dro.

Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Alun Davies AC.   Roedd David Rees AC yn dirprwyo.

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13:00)

 

 

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

 

CLA(4)-24-14 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog, 16 Medi 2014

CLA(4)-24-14 – Papur 2 – Llythyr gan Bethan Jenkins AC, yr Aelod sy’n gyfrifol

CLA(4)-24-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-24-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

 

 

3.

Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13:30)

 

Carl Sargeant AM, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol

 

CLA(4)-24-14 – Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog

CLA(4)-24-14 – Papur 4 – Datganiad ar Fwriad Polisi

CLA(4)-24-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-24-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-24-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol - Lles

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

 

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-24-14 – Papur 5 – Offerynnau Statudol gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

CLA448 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Pennu’r Weithdrefn) (Cymru) 2014

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 22 Medi 2014; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2).

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

5.1

Adroddiad Drafft ar y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)

CLA(4)-24-14 – Papur 6 – Adroddiad Drafft

 

 

5.2

Deddfu yn y Pedwerydd Cynulliad

CLA(4)-24-14 - Papur 7 - Crynodeb o Dystiolaeth Ysgrifenedig

 

 

5.3

Papur i’w nodi

CLA(4)-24-14 – Papur 8 – Dadansoddiad o Ddeddfau’r Cynulliad