Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC.   Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-20-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

CLA419 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2014; Fe'i gosodwyd ar: 4 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2014

 

2.2

CLA420 - Rheoliadau Cartrefi Symudol (Ffioedd am Leiniau) (Ffurf Ragnodedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 4 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014

 

2.3

CLA421 - Rheoliadau Cartrefi Symudol (Gwerthu a Rhoi yn Anrheg) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 4 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014

 

2.4

CLA422 - Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 4 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014

 

2.5

CLA423 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 1 Gorffennaf 2014; Fe’u gosodwyd ar: 4 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar:  25 Gorffennaf 2014

 

2.6

CLA424 - Rheoliadau Cartrefi Symudol (Datganiad Ysgrifenedig) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol: Fe’u gwnaed ar: 2 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 4 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014

 

2.7

CLA425 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 3 Gorffennaf 2014; Fe'i gosodwyd ar: 7 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014

 

2.8

CLA426 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 6 Gorffennaf 2014; Fe'u gosodwyd ar: 8 Gorffennaf 2014; Yn dod i rym ar: 2 Awst 2013

 

2.9

CLA418 - Rheoliadau Gweithdrefnau a Ffioedd Tribiwnlys Eiddo Preswyl (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2014

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 25 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 1 Hydref 2014

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau statudol ac roedd yn fodlon â hwy.

 

Cytunodd y Cynghorydd Cyfreithiol i gadarnhau, o ran yr offerynnau sy'n ymwneud â chartrefi symudol, pa un a roddwyd ystyriaeth i ddeiseb a gyflwynwyd i'r Cynulliad.

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

3.1

Gohebiaeth ynghylch y Bil Addysg Uwch (Cymru)

CLA(4)-20-14 – Papur 2 - Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth ynghylch Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

CLA (4)-20-14 - Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

CLA(4)-20-14 - Papur 4 - Datganiad o Fwriad Polisi

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod mewn sesiwn breifat.

 

5.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar gyfer y Bil Dadreoleiddio

CLA(4)-20-14 – Papur 5 – Adroddiad Drafft

CLA (4)-20-14 – Papur 6 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA (4)-20-14 - Papur 7  - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

 

5.1

Adroddiad drafft ar yr ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

CLA(4)-20-14 – Papur 8 – Adroddiad Drafft

 

5.2

Blaenraglen waith y Pwyllgor

CLA(4)-20-14 – Papur 9 – Blaenraglen waith