Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Addysg Uwch (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30 – 14.15)

 

Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

 

CLA(4)-17-14 - Papur 1 - Datganiad o Fwriad Polisi

CLA (4)-17-14 - Papur 2 - Tabl tarddiadau

CLA(4)-17-14 – Papur 3 – Tystiolaeth gan Addysg Uwch Cymru

CLA(4)-17-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil    

CLA(4)-17-14 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

 

CLA(4)-17-14 – Papur 4 –Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA406 - Rheoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 30 Mai 2014; Fe'u gosodwyd ar:  3 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 27 Mehefin 2014

 

3.2

CLA407 – Rheoliadau Addysg (|Ymgynghori ar Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 4 Mehefin 2013; Fe'u gosodwyd ar: 6 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 2 Medi 2013

 

 

3.3

CLA408 – Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 5 Mehefin 2014; Fe'u gosodwyd ar: 9 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 4 Gorffennaf 2014

 

 

3.4

CLA409 - Gorchymyn Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Swyddogaethau Atodol) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 5 Mehefin 2014; Fe'i gosodwyd ar: 9 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 2 Awst 2014

 

 

3.5

CLA411 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: 9 Mehefin 2014; Fe'u gosodwyd ar: 10 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 1 Gorffennaf 2014

 

 

3.6

CLA410 -Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Diwygio) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 10 Mehefin 2014; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1

 

 

3.7

CLA412 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Newidiadau Ansylweddol a Chywiro Gwallau) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: 10 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014

 

 

3.8

CLA413 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd am Newidiadau Ansylweddol) (Cymru) 2014

Y weithdrefn negyddol; Fe'u gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: 10 Mehefin 2014; Yn dod i rym ar: 1 Medi 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon â hwy.

 

4.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r ymchwiliad i anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru

(Amser a ddynodwyd: 14.15 – 15.00)

 

Keith Bush QC

 

CLA(4)-17-14 – Papur 5 – Tystiolaeth Ysgrifenedig

CLA(4)-17-14 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Bush QC.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson;

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

5.1

Materion Allweddol a Themâu sy’n dod i’r amlwg o’r Ymchwiliad i Anghymhwyso

CLA (4)-17-14 - Papur 6 - Prif faterion

CLA (4)-17-14 - Papur 7 – Crynodeb o’r Dystiolaeth Ysgrifenedig

CLA (4)-17-14 - Papur 8 – Gorchymyn Cynulliad Cenedlathol Cyrmu (Anghymhwyso) 2010

CLA (4)-17-14 - Papur 9 - Tabl Anghymhwyso 1

CLA (4)-17-14 - Papur 10 - Tabl Anghymhwyso 2

CLA (4)-17-14 - Papur 11 – Darn i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

CLA (4)-17-14 - Papur 12 – Llythyr at William Powell AC

CLA (4)-17-14 - Papur 13 – Lythyr at Russel George AM

CLA (4)-17-14 - Papur 14 – Llythyr gan William Powell AC

CLA (4)-17-14 - Papur 15 – Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

CLA (4)-17-14 - Papur 16 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

 

 

 

5.2

Adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Cymru

CLA(4)-17-14 – Papur 17 – Adroddiad drafft

 

5.3

Ymateb Drafft i Adolygiad Llywodraeth y DU o Gydbwysedd Cymwyseddau

CLA(4)-17-14 – Papur 18 – Ymateb drafft