Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Eluned Parrott AC a Simon Thomas AC. Roedd Peter Black AC a Jocelyn Davies AC yn dirprwyo ar eu rhan.

 

 

2.

Tystiolaeth mewn perthynas â’r Bil Tai (Cymru)

Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Ceri Breeze, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Polisi Tai, Llywodraeth Cymru;

Neil Buffin, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5195

 

Cofnodion:

Cafodd y pwyllgor dystiolaeth gan Carl Sargeant AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio; Ceri Breeze, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai Llywodraeth Cymru; Neil Buffin, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru.

 

 

Cam i’w gymryd: Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor i ofyn am eglurhad ynghylch nifer o faterion a godwyd gan yr Aelodau.

 

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-02-14 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

3.1

CLA342 - Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 10 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 13 Ionawr 2014

 

3.2

CLA343 – Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 10 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 29 Ionawr 2014

 

 

3.3

CLA344 - Rheoliadau Tribiwnlys y Gymraeg (Penodi) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 10 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 12 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 7 Ionawr 2014

 

 

3.4

CLA345 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 12 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 16 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 10 Ionawr 2014

 

 

3.5

CLA346 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid a Gorfodi) a Bwyd Anifeiliaid (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 18 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 19 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 12 Ionawr 2014

 

 

3.6

CLA347 - Rheoliadau Atal Twyll Tai Cymdeithasol (Darganfod Twyll) (Cymru) 2014

Y weithdrefn gadarnhaol; Fe'i gwnaed ar: Dyddiad heb ei nodi: Fe'i gosodwyd ar: Dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym ar: 28 Mawrth 2014

 

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

 

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

CLA348 - Rheoliadau’r Trefniant Cyffredin Sengl ar gyfer Marchnadoedd (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol; Fe'i gwnaed ar: 27 Rhagfyr 2013; Fe'i gosodwyd ar: 31 Rhagfyr 2013; Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2014

 

CLA(4)-02-14 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(4)-02-14 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-02-14 – Papur 4 – Adroddiad

CLA(4)-02-14 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chyflwynwyd adroddiad i'r Cynulliad.

 

 

5.

Papurau i’w nodi

CLA(4)-02-14 – Papur 6 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i'r pwerau a roddir i Weinidogion Cymru yn Neddfau'r DU. Adolygu'r Canlyniadau.

 

CLA(4)-02-14 – Papur 6ALlythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weinidog Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y Pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

 

6.1

Llythyr oddi wrth y Gweinidog ynghylch Rheoliadau'r Dreth Gyngor

CLA(4)-02-14 – Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog ynghylch Rheoliadau'r Dreth Gyngor, 13 Ionawr 2014

 

6.2

Trafod Papur Gwyn Bil yr Amgylchedd

CLA(4)-02-14 – Papur 8 - Papur Cefndirol