Deddf Tai (Cymru) 2014

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben y Bil, yn bennaf, oedd:

 

 

  • Cyflwyno cynllun cofrestru a thrwyddedu gorfodol ar gyfer landlordiaid y sector rhentu preifat ynghyd ag asiantau gosod a rheoli;
  • Diwygio'r gyfraith ar ddigartrefedd, gan gynnwys rhoi rhagor o ddyletswydd ar awdurdodau lleol i atal digartrefedd a'u caniatáu i ddefnyddio llety addas o fewn y sector preifat;
  • Yn cyflwyno dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr lle y nodwyd bod angen safleoedd o’r fath;
  • Cyflwyno safonau ar gyfer awdurdodau lleol ynghylch rhenti, taliadau gwasanaeth ac ansawdd llety;
  • Diwygio system Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai;
  • Rhoi'r pŵer i awdurdodau lleol godi tâl sy'n 50% yn uwch na chyfradd arferol y dreth gyngor ar adeiladau sydd wedi bod yn wag ers dros flwyddyn;
  • Hwyluso'r ddarpariaeth o dai gan Gymdeithasau Tai Cydweithredol.

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Tai (Cymru) 2014 (gwe-fan allanol) yn gyfraith yng Nghymru ar 17 Medi 2014.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

 

 

Cyflwyno’r Bil -  18 Tachwedd 2013

 

 

 


Bil Tai (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF 383KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 18 Tachwedd 2013 (PDF 114KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil: 18 Tachwedd 2013 (PDF 41KB)

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Cyflwyno Bil Tai (Cymru): 19 Tachwedd 2013

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil

 

Geirfa’r Gyfraith – Bil Tai (Cymru) (PDF 114KB)

Tabl Tarddiadau (PDF 154KB)

 

 

Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

 

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus (PDF 262KB): Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a gaeodd ar 17 Ionawr 2014.

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

12 Rhagfyr 2013

15 Ionawr 2014

23 Ionawr 2014

29 Ionawr 2014

6 Chwefror 2014

12 Chwefror 2014 (preifat)

5 Mawrth 2014 (preifat)

13 Mawrth 2014 (preifat)

19 Mawrth 2014 (preifat)

Llythyr a gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai ac Adfywio:

 

14 Ionawr 2014 (PDF 1MB) (Saesneg yn unig)

29 Ionawr 2014 (PDF 73KB)

19 Chwefror 2014 (PDF 1MB)

1 Ebrill 2014 (PDF 138KB) (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad Cyfnod 1 Pwyllgor

 

Adborth i bobl ddigartref a'r cymunedau Sipsiwn a Theithwyr a gymerodd rhan mewn grwpiau ffocws (PDF 181KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF 546KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 515KB)

 Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

 


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Ebrill 2014.Penderfyniad Ariannol

 


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Tai (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Ebrill 2014.

 

Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

 

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 15 Mai a 21 Mai 2014.

 

Dydd Mercher 21 Mai 2014 (bore)

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli 21 Mai 2014 (PDF 282KB)

 

Grwpio Gwelliannau: 21 Mai 2014 (PDF 53KB)

 

Dydd Iau 15 Mai 2014 (trwy’r dydd)

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli 15 Mai 2014 (PDF 541KB) (fersiwn 2)

 

Grwpio Gwelliannau: 15 Mai 2014 (PDF 53KB) (fersiwn 2)

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw pum diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod pan gânt eu hystyried.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 2 Ebrill 2014 (PDF 136KB) (fersiwn 3)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 25 Ebrill 2014 (PDF 82KB) (fersiwn 3)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 30 Ebrill 2014 (PDF 98KB) (fersiwn 3)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 1 Mai 2014 (PDF 66KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 2 Mai 2014 (PDF 50KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Mai 2014 (PDF 270KB) (fersiwn 2)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 7 Mai 2014 (PDF 64KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 8 Mai 2014 (PDF 145KB)

 

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli 2 Mai 2014 (PDF 203KB)

 

Bil Tai (Cymru), fel y’i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 576KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiwyd (PDF 1MB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o'r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF 169KB)

 

 

Cyfnod 3 – y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

 

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mehefin a 1 Gorffennaf 2014.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 12 Mehefin 2014 (PDF 95KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 13 Mehefin 2014 (PDF 193KB) (fersiwn 3)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 17 Mehefin 2014 (PDF 152KB) (fersiwn 3)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 24 Mehefin 2014 (PDF 74KB)

 

Gwelliannau Llywodraeth Cam 3, 24 Mehefin 2014: diben ac effaith (PDF 249KB) (Saesneg yn unig)

Gwelliannau Llywodraeth Cam 3, 1 Gorffennaf 2014: diben ac effaith (PDF 69KB) (Saesneg yn unig)

 

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli: 24 Mehefin 2014 (PDF 309KB) (fersiwn 6)

Rhestr o Welliannau Wedi’u Didoli: 1 Gorffennaf 2014 (PDF 161KB) (fersiwn 2)

 

Grwpio Gwelliannau: 24 Mehefin 2014 (PDF 53KB) (fersiwn 4)

Grwpio Gwelliannau: 1 Gorffennaf 2014 (PDF 46kb) (fersiwn 2)

 

Bil Tai (Cymru), fel y’i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 563KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Cyfnod 4 Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

 

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 8 Gorffennaf 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil, fel y’i pasiwyd (PDF 563KB)

 

Bil Tai (Cymru), fel y'i pasiwyd (Crown XML)

 

 

Ar ôl Cyfnod 4

 

 

 

Ysgrifenodd y Cyfreithiwr Cyffredinol (PDF 89KB), ar ran y Twrnai Cyffredinol, y Cwnsler Cyffredinol (PDF 139KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF 69KB) at Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Tai (Cymru) i’r Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

 

Cydsyniad Brenhinol

 

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 17 Medi 2014.

 

 

Gwybodaeth gyswllt

 

Clerc: Sarah Beasley

Ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad postio:

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

CF99 1NA

 

E-bost: Cysylltu@cynulliad.cymru

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2013

Dogfennau