Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie James AC a Simon Thomas AC.   Dirprwyodd Joyce Watson AC and Jocelyn Davies AC ar eu rhan.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(4)-27-13:  Papur 1  Offerynnau Statudol gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

2.1

CLA330 - Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol:  Fe’u gwnaed ar:  31 Hydref 2013; Fe'u gosodwyd ar:  5 Tachwedd 2013; Yn dod i rym ar:  30 Tachwedd 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

CLA327 - Gorchymyn Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau eraill) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’i gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(1)

 

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad.

 

3.1

CLA328 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

CLA(4)-27-13 – Paper 2 – Rheoliadau

CLA(4)-27-13 – Paper 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-27-13 – Paper 4 – Adroddiad Cyfreithiol (Papur i ddilyn)

 

 

 

Dogfennau ategol:

3.2

CLA329 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2013

Y weithdrefn gadarnhaol: Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi; Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi; Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

CLA(4)-27-13 – Papur 5 – Rheoliadau

CLA(4)-27-13 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-270-3 – Papur 7 – Adroddiad Cyfreithiol (Paur i ddilyn)

 

 

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Ystyried y Memorandwm Cy(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

·         dsyniad Deddfwriaethol Diwygiedig ar y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona

·         Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

 

 

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal y cyfarfod yn breifat tan 14.00.

 

4.1

Ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol diwygiedig ar y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddau a Phlismona

CLA(4)-27-13 – Papur 8:    Papur cefndirol:

CLA(4)-27-13 – Papur 9:   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(4)-27-13 – Papur 10:  Cyngor Cyfreithiol

CLA(4)-27-13 – Papur 11:  Adroddiad

 

 

4.2

Adroddiad drafft ar y Bil Addysg (Cymru)

CLA(4)-27-13 – Papur 12:  Adroddiad drafft

 

5.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

Sesiwn gyhoeddus

 

 

(Amser dangosol: 14.00 – 15.00)

 

Fiona Hyslop ASE, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth yr Alban dros Ddiwylliant a Materion Allanol;

 

CLA(4)-27-13 – Papur 13 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fiona Hyslop, Aelod o Senedd yr Alban, Ysgrifennydd Cabinet dros Ddiwylliant a Materion Allanol, Llywodraeth yr Alban; a Michael Gilmartin, Uwch Swyddog Polisi, Materion Ewropeaidd ac Allanol, Llywodraeth yr Alban.

 

 

 

 

6.

Tystiolaeth mewn perthynas â'r Ymchwiliad i rôl Cymru ym mhroses yr UE o wneud penderfyniadau

(amser dangosol  15:00 – 15:45)

 

 

Dr Hywel Ceri Jones AS, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori Allanol, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Hywel Ceri Jones, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori Allanol, Canolfan Llywodraethiant Cymru.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson.

 

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal gweddill y cyfarfod yn breifat.

 

7.1

Papur i'w nodi

CLA(4)-27-13 – Papur 13: Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2014: y datblygiadau sydd mwyaf perthnasol i Bwyllgorau'r Cynulliad