Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

2.1

CLA216 - Rheoliadau Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Canfod Twyll a Gorfodi) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Ni nodwyd y dyddiad y’u gwnaed. Ni nodwyd y dyddiad y’u gosodwyd. Yn dod i rym ar ddyddiad sy’n unol â rheoliad 1.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

3.1

CLA215 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed yn 2013. Ni nodwyd dyddiad gosod. Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1.

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ddiwygio'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (Cyfarwyddeb 37/2001/EC)

CLA(4)-07-13(p4) - Cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ddiwygio'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (Cyfarwyddeb 37/2001/EC)

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson; neu

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

 

5.1

Adroddiad drafft terfynol ar y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

CLA(4)-07-13(p5) – Adroddiad drafft terfynol