Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

2.1

CLA212 - Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 4 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 6 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 1 Mawrth 2013.

 

 

2.2

CLA213 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 4 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar: heb ei nodi. Yn dod i rym ar 28 Chwefror 2013.

 

 

2.3

CLA214 - Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 5 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 7 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 28 Chwefror 2013.

 

 

3.

Papur i'w nodi

3.1

Adroddiad ar fonitro sybsidiaredd (Medi - Rhagfyr 2012)

CLA(4)-04-13(p1) – Adroddiad ar fonitro sybsidiaredd ar gyfer hydref 2012 (Medi – Rhagfyr 2012)

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

4.1

Trafod llythyr gan y Pwyllgor Deisebau

CLA(4)-06-13(p2)Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau

4.2

Adroddiad drafft a Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

CLA(4)-06-13(p3)Adroddiad Drafft

4.3

Blaenraglen Waith

CLA(4)-06-13(p4)Blaenraglen Waith