Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

2.1

CLA199 - Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cymru) (Diwygio) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 13 Rhagfyr 2012.  Fe’u gosodwyd ar 13 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 3 Ionawr 2013.

 

2.2

CLA203 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 19 Rhagfyr 2012. Fe’u gosodwyd ar 20 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 11 Ionawr 2013.

 

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

2.3

CLA202 - Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2013

Gweithdrefn Gadarnhaol. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(1)

 

2.4

CLA204 - Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren a Darlledu Data Gweithgareddau Pysgota yn Electronig) (Cymru) 2012

Gweithdrafn Gadamhaol. Fe’u gwnaed ar 21 Rhagfyr 2012. Fe’u gosodwyd ar 21 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 31 Rhagfyr 2012.

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

3.1

CLA200 - Gorchymyn Cynulluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 2012

Y Weithdrefn Negyddol. Fe’u gwnaed ar 13 Rhagfyr 2012. Fe’u gosodwyd ar 14 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 4 Ionawr 2013.

 

Dogfennau ategol:

4.

Tystiolaeth yn ymwneud â'r Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru)

Peter Black AC, Yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil;

Gwyn Griffiths, Gwasanaethau Cyfreithiol.

 

Huw Lewis AC, Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth;

Huw McLean, Swyddog Adfywio ac Adnewyddu, Llywodraeth Cymru;

Helen Kellaway, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru.

 

http://www.cynulliadcymru.org/cy/bus-home/bus-legislation/proposed_members_bills/regulated_mobile_home_sites_wales_bill.htm

 

http://www.assembly.wales/Research%20Documents/Regulated%20Mobile%20Home%20Sites%20(Wales)%20Bill%20-%20Bill%20Summary-14112012-240482/12-050-Cymraeg.pdf

 

 

5.

Papur i’w nodi

CLA(4)-01-13 – Adroddiad o’r cyfarfod ar 7 Ionawr 2013

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod.

7.

Blaenraglen Waith

Trawsgrifiad