Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013

Bil Aelod Cynulliad a gyflwynwyd gan Peter Black AC yw Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru). Roedd Peter Black AC yn llwyddiannus mewn balot deddfwriaethol ar 29 Tachwedd 2011. Cafodd ganiatâd gan y Cynulliad i fwrw ymlaen â’i Fil ar 1 Chwefror 2012. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi ailgyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Yn ystod trafodion Cyfnod 2 ar 13 Mehefin 2013, cytunodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i ddiwygio enw byr y Bil. Yr hen enw oedd Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru) a’r enw newydd yw Bil Cartrefi Symudol (Cymru) (gwelliannau 65 a 99).

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil oedd sefydlu cyfundrefn drwyddedu ar gyfer safleoedd cartrefi symudol yng Nghymru a gwneud rhagor o ddarpariaeth mewn perthynas â rheoli’r safleoedd hyn a’r cytundebau ar gyfer y cartrefi symudol sydd arnynt.

Cyfnod presennol

Daeth Deddf Cartrefi Symudol 2013 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 4 Tachwedd 2013.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.               

 Cyfnod

Dogfennau


Cyflwyno'r Bil – 24 Hydref 2012


Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru) fel y'i cyflwynwyd (PDF 151KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF 722KB)

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 24 Hydref 2012 (PDF 124KB)

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y BiI: 24 Hydref 2013 (PDF 73KB)

Adroddiad ar yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru): 12 Ebrill 2013 (PDF 43KB)

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF 432KB)

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn:  Cyflwyno Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru): 7 Tachwedd 2012

Geirfa’r Gyfraith - Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru) (PDF 127KB)Cyfnod 1
- Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol


Llythyr ymgynghori (PDF 238KB)

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Ystyriodd y Pwyllgor y Bil ar y dyddiadau canlynol:

8 Tachwedd 2012

14 Tachwedd 2012
22 Tachwedd 2012
28 Tachwedd 2012
6 Rhagfyr 2012
9 Ionawr 2013

31 Ionawr 2013 (preifat)

6 Chwefror 2013 (preifat)

 

Gohebiaeth

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor (PDF 965KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 559KB)

Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 295 KB)


Cyfnod 1
- Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol


Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2013.

Penderfyniad Ariannol


Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2013.


Cyfnod 2
- Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau


Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 13 Mehefin 2013.

Cofnodion cryno: 13 Mehefin 2013

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 4 Mehefin 2013 (PDF 586KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 6 Mehefin 2013 (PDF 64KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 13 Mehefin 2013 (PDF 600KB)

Grwpio Gwelliannau: 13 Mehefin 2013 (PDF 65KB)


Bil Cartrefi Symudol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 436KB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Memorandwm Esboniadol diwygiedig (PDF 738KB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r newidiadau a wnaed i'r Bil yn ystod Cyfnod 2 (PDF 157KB)

 


Cyfnod 3
- y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau


Ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 14 Mehefin 2013. Cyhoeddir manylion y gwelliannau a gyflwynwyd i’w hystyried yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Gorffennaf 2013 yma.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 1 Gorffennaf 2013 (PDF 191KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 2 Gorffennaf 2013 (PDF 78KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 3 Gorffennaf 2013 (PDF 59KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 10 Gorffennaf 2013 (PDF 222KB)

Grwpio Gwelliannau: 10 Gorffennaf 2013 (PDF 63KB)

 

Bil Cartrefi Symudol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 512KB)

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Bil Cartrefi Symudol (Cymru): Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yn ystod Cyfnod 3 (PDF 156KB)

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad atodol: Y Bil Cartrefi Symudol (Cymru) (PDF 602KB)  - 28 Mehefin 2013 (Saesneg yn Unig) 

Cyfnod Adrodd

 

 

Ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 3 ar 10 Gorffennaf 2013, cytunwyd ar gynnig i ystyried y Bil ar Gyfnod Adrodd.

 

Dechreuodd y Cyfnod Adrodd ar 11 Gorffennaf 2013.

 

Cynhaliwyd dadl y Cyfnod Adrodd yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Medi 2013.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 16 Medi 2013 (PDF 85KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 17 Medi 2013 (PDF 52KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 25 Medi 2013 (PDF 93KB)

Grwpio Gwelliannau: 25 Medi 2013 (PDF 58KB)

 


Cyfnod 4
- Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn


Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 25 Medi 2013 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Bil, fel y’i pasiwyd (PDF 504KB)
Dyddiad Cydsyniad Brenhinol


Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 4 Tachwedd 2013 (PDF 41KB).


Gwybodaeth gyswllt

Clerc:
Helen Finlayson

Rhif ffôn:
0300 200 6565

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

E-bost: cysylltu@cynulliad.cymru

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/04/2013

Prif Aelod: Peter Black AC

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu