Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Negyddol

 

 

2.1

CLA190 - Gorchymyn Cymeradwyo Trapiau Sbring (Cymru)

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 21 Tachwedd 2012. Fe’i gosodwyd ar 26 Tachwedd 2012. Yn dod i rym ar 17 Rhagfyr 2012.

 

2.2

CLA191 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 4 Rhagfyr 2012. Fe’i gosodwyd ar 5 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 26 Rhagfyr 2012.

 

2.3

CLA192 - Rheoliadau Cyngor Gofal Cymru (Penodi, Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 1 Rhagfyr 2012. Fe’u gosodwyd ar 5 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 1 Ionawr 2012.

 

2.4

CLA195 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Rhagfyr 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Rhagfyr 2012. Yn dod i rym ar 31 Rhagfyr 2012.

 

3.

Y dull o graffu ar Filiau'r Cynulliad

CLA(4)-01-13(p1)  Y dull o graffu

 

Crynodeb o Fil Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru)

http://www.assembly.wales/Research%20Documents/Regulated%20Mobile%20Home%20Sites%20(Wales)%20Bill%20-%20Bill%20Summary-14112012-240482/12-050-Cymraeg.pdf

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i'w nodi

CLA(4)-01-13(p2)  Llythyr gan y Gweinidog mewn perthynas â CLA178 – Rheoliadau’r Tafod Glas (Cymru) (Diwygio) 2012

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu

argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n

ymbaratoi i gael tystiolaeth gan unrhyw berson; a

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor…i gael ei drafod.

 

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Trosedd a Llysoedd

CLA(4)-01-13(p3)  Adroddiad

7.

Ymchwiliadau'r Pwyllgor yn y dyfodol

CLA(4)-01-13(p4)  Ymchwiliadau’r Pwyllgor yn y dyfodol

Trawsgrifiad