Biliau'r Cynulliad

Mae modd gweld Biliau’r Cynulliad sy’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gan ddefnyddio'r lincs isod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am filiau'r Cynulliad ar y dudalen Biliau’r Cynulliad

 

Adroddiadau

Dyddiad cyhoeddi

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (PDF 768KB)

Tachwedd 2015

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) (PDF 573KB)

Tachwedd 2015

 

Llythyr gan y Prif Weinidog i’r Cadeirydd ynglyn â diwygio deddfwriaeth sylfaenol (PDF 156KB)

 

Tachwedd 2015

 

Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog ynglyn â diwygio deddfwriaeth sylfaenol (PDF 174KB)

 

Hydref 2015

 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (PDF 742KB)

Hydref 2015

 

Bil yr Amgylchedd (Cymru) (PDF 628KB)

Hydref 2015

 

Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (PDF 730KB)

Gorffennaf 2015

 

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) (PDF 540KB)

Mehefin 2015

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (PDF 326KB)

Mai 2015

 

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) (PDF 233KB)

Mai 2015

 

Bil Cymwysterau Cymru (PDF 364K)

Mawrth 2015

 

Bil Cynllunio (Cymru)

Ionawr 2015

 

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Tachwedd 2014

 

Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru)

Tachwedd 2014

 

Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

Tachwedd 2014

 

Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru)

Hydref 2014

 

Bil Addysg Uwch (Cymru)

Hydref 2014

 

Bil Tai (Cymru)

Mawrth 2014

 

Bil Addysg (Cymru)

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, 6 Ionawr 2014 (PDF 89KB)

Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, 7 Ionawr 2014 (PDF 85KB)

Hydref 2013

 

Bil Rheoli Ceffylau (Cymru) PDF 120KB)

Hydref 2013

 

 

 

 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Llythyr wrth y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor, 25 Medi 2013

Llythyr wrth y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor, 15 Hydref 2013

Gorffennaf 2013

 

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Gorffennaf 2013

 

Bil Sector Amaethyddol (Cymru)

Gorffennaf 2013

 

Bil Teithio Llesol (Cymru)

Mai 2013

 

Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) 

Mawrth 2013

 

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)

Mawrth 2013

 

Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

Llythyr gan Mick Antoniw AC i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 15 Ebrill 2013 (PDF 60.3KB)

Mawrth 2013

 

Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru)

Y Adroddiad atodol:  Y Bil Cartrefi Symudol (Cymru)

Chwefror 2013

 

Adroddiad ar y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Hydref 2012

 

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Hydref 2012

 

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru)

Tachwedd 2012

 

Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio

Tachwedd 2012

 

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

Mawrth 2012

 

Bil Senedd y DU ynghylch Diogelu Rhyddidau

Ionawr 2012

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/05/2013

Dogfennau