Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Theatr y Stiwt, Wrecsam

Cyswllt: Abigail Phillips  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

10.00 - 10.30

2.

P-04-361 Pas bws am ddim i fyfyrwyr o dan 25 oed sydd mewn addysg llawn amser

Dogfennau ategol:

10.00 - 10.20

2.1

P-04-361 Pas bws am ddim i fyfyrwyr o dan 25 oed sydd mewn addysg llawn amser – Sesiwn dystiolaeth lafar

 

Poppy Thomas

Kayleigh Stone

Jenny Taylor

Richard Williams

Darren Milllar AC

 

 

Cofnodion:

Atebodd y myfyrwyr gwestiynau gan y Pwyllgor.

Cytunodd y myfyrwyr i rannu eu cynigion ar gyfer ariannu’r pasys bws am ddim, yn ogystal â’r arolwg a wnaethpwyd ar y cynnig.

 

10.20 - 10.30

2.2

P-04-361 Pas bws am ddim i fyfyrwyr o dan 25 oed sydd mewn addysg llawn amser – Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ystyried y ddeiseb unwaith et oar ôl i’r wybodaeth y gwnaethpwyd cais amdani ddod i law;

Ysgrifennu at Leighton Andrews gyda’r wybodaeth honno.

 

10.30 - 11.10

3.

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

10.30 - 11.00

3.1

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru - Sesiwn dystiolaeth lafar

 

Myrddin Davies, Theatr Stiwt

Liz Doylan, Colwyn Bay Café

??, Save Britain’s Heritage

 

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

11.00 - 11.10

3.2

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru - Ystyried y dystiolaeth lafar

11.10 - 11.25

4.

Deisebau newydd

4.1

P-04-402 Gweddïau Cyngor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i:

Gael cyngor cyfreithiol am y mater a’i ystyried unwaith eto yn y cyfarfod nesaf;

Ysgrifennu at y Gweinidog am y mater gan amgâu’r wybodaeth a ddaeth i law.

 

4.2

P-04-403 Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-Dy Dolgellau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i:

Ysgrifennu at y Gweinidog am bwnc y ddeiseb;

Cyfeirio’r deisebydd at y Bil Treftadaeth y bydd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn ei gyflwyno a’u hannog i gyfrannu at y broses honno.

 

4.3

P-04-404 Awyrennau Di-Beilot Aberporth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog am y mater.

 

4.4

P-04-405 Llawysgrif ganoloesol o Gyfreithiau Hywel Dda

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf.

Nododd Bethan Jenkins ei bod wedi cefnogi pwnc y ddeiseb yn gyhoeddus.

Cytunodd y Pwyllgor i gymryd camau dilynol i lythyr y Cadeirydd at y Gweinidog am y pwnc.

 

4.5

P-04-406 Yn erbyn Safle yng Ngogledd Cymru yn y Cynllun Parthau Cadwraeth Morol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i:

Ysgrifennu at y Gweinidog am bwnc y ddeiseb;

Annog y deisebwyr i gyfrannu at yr ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer y parth cadwraeth morol.

 

11.25 - 12.10

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

5.1

P-04-335 Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Gyfeirio’r mater at y Grŵp Trawsbleidiol ar Chwaraeon;

Trefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn am y pwnc ac yna cau’r ddeiseb. 

 

5.2

P-03-085 Meddygfeydd yn Sir y Fflint

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Ysgrifennu crynhoad o gamau’r Pwyllgor a’i anfon ymlaen at yr Aelodau Cynulliad etholaethol a rhanbarthol perthnasol, gan nodi cymorth y Pwyllgor a gofyn bod Aelodau yn parhau i gefnogi’r deisebwyr ar lefel leol;

Cau’r ddeiseb.

 

5.3

P-03-221 Gwell triniaeth traed drwy'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon a chytunodd i:

Trosglwyddo sylwadau’r deisebydd i’r Gweinidog;

Yna cau’r ddeiseb.

 

5.4

P-03-222 Y Gymdeithas Osteoporosis Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at y deisebwyr yn gofyn a ydynt yn fodlon ag ymateb y Gweinidog am y pwnc ac, os felly, i gau’r ddeiseb.

 

5.5

P-03-318 Gwasanaethau mamolaeth trawsffiniol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at y deisebwyr i’w hysbysu bod y Pwyllgor o’r farn na all fynd dim pellach gyda’r ddeiseb hon ac, oni bai y gallant awgrymu ffordd arall ymlaen, y bydd y Pwyllgor yn cau’r ddeiseb.

 

5.6

P-04-366 Cau canolfan ddydd Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon a chytunodd i ysgrifennu at arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn nodi pryderon y Pwyllgor a meysydd y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt. Byddai hyn yn cynnwys adolygu’r gwasanaeth newydd gan gorff allanol, ac mae Arweinydd y Cyngor eisioes wedi croesawu’r syniad.

 

5.7

P-04-369 Deiseb yn erbyn y Llwybr Arfordirol o Gaerdydd i Gasnewydd a thu hwnt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon.

Datganodd Joyce Watson fuddiant yn y ddieseb fel aelod o’r RSPB.

Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb o ystyried bod yr RSPB o blaid yr asesiadau a’r camau sy’n cael eu cymryd.

 

5.8

P-04-378 Ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru mewn perthynas â’r ddeiseb hon.

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu at y Gweinidog yn amlinellu ei bryderon am y wybodaeth a gafwyd mewn gohebiaeth;

Hysbysu Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd am unrhyw newidiadau i’r sefyllfa;

Gwneud cais am amserlen y Bil Amgylchedd y gallai Cymdeithas Gŵyr fod yn rhan ohoni;

Hysbysu Llywydd a Chadeirydd Cymdeithas Gŵyr am unrhyw gamau a gymerir gan y Pwyllgor.

 

5.9

P-04-360 Deiseb Man Gwan Pen-y-lan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon.

Gan fod BT wedi cadarnhau mai dyddiad cyflwyno’r gyfnewidfa newydd yw mis Rhagfyr 2012, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

5.10

P-04-364 Ffibr optig i ardaloedd gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth mewn perthynas â’r ddeiseb hon. Yn dilyn llythyr y Gweinidog, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

6.

Papur i’w nodi

6.1

P-04-341 Gwastraff a Llosgi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papur.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Theatr y Stiwt am gynnal y cyfarfod, yn ogystal â’r tîm clercio a’r tim ehangach am eu gwaith.

 

Trawsgrifiad