Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Abigail Phillips  Deputy Clerk: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Dr Catherine Bochel, a oedd yn gwylio o’r oriel gyhoeddus.

(09.00 - 09.10)

2.

P-04-329 Rheoli sŵn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod – trafod ymweliadau â safleoedd a thystiolaeth a ddaeth i law ar 28 Chwefror

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynhyrchu adroddiad byr ar reoli sŵn o dyrbinau gwynt, ac i wneud cais i gael trafodaeth am y pwnc yn y Cyfarfod Llawn.

(09.10 - 09.20)

3.

Deisebau newydd

3.1

P-04-384 Cysylltiad â’r M48 o’r B4245 Cil-y-Coed/Rogiet

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog.

 

3.2

P-04-385 Deiseb ar ryddhau balŵns a lanternau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog.

 

3.3

P-04-387 Arwyddion a draeniad ar yr A467

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog.

 

3.4

P-04-388 Diogelu’r arfer o addoli ar y cyd fel gofyniad cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog.

 

 

(09.20 - 09.25)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

4.1

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datgannodd y Cadeirydd fuddiant yn y pwnc gan ei fod yn gynghorydd lleol yn Nhalgarth.

 

Cytunodd y Pwyllgor i:

Ysgrifennu, unwaith eto, at Cadw i awgrymu iddo weithredu camau dros dro i ddiogelu adeiladau o’r fath nes i’r Bil Treftadaeth gael ei basio;

Ysgrifennu at y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth i wneud cais bod camau diogelu dros dro yn cael eu gweithredu nes i’r Bil Treftadaeth gael ei basio;

Ysgrifennu at Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i bwysleisio’r ffaith bod y safle mewn ardal gadwraeth ac i ofyn bod unrhyw geisiadau cynllunio a gaiff eu derbyn yn diogelu adeiladau nodedig yn yr ardal gadwraeth.

 

4.2

P-04-369 Deiseb yn erbyn y Llwybr Arfordirol o Gaerdydd i Gasnewydd a thu hwnt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth a ddaeth i law mewn perthynas â’r ddeiseb.

 

Datgannodd Joyce Watson fuddiant gan ei bod yn aelod o’r RSPB.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ddilyn hynt ei ohebiaeth gyda’r RSPB.

 

(09.25 - 09.50)

5.

P-03-238 Llygredd ym Mornant Porth Tywyn – sesiwn dystiolaeth lafar

Steve Brown, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Kathryn Monk, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Tony Harrington, Dŵr Cymru

Fergus O’Brien, Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

 

Cytunodd Dŵr Cymru i rannu manylion â’r Pwyllgor ynghylch dŵr wyneb a’i waith ar ddraenio cynaliadwy dinesig yn yr ardal.

 

Cytunodd y tystion i ymateb yn ysgrifenedig i unrhyw gwestiynau na chafwyd amser i’w gofyn yn y cyfarfod.

 

(09.50 - 10.20)

6.

P-04-341 Llosgi gwastraff - sesiwn dystiolaeth lafar

Julian Kirby, Arbenigwr mewn Gwastraff, Cyfeillion y Ddaear

Haf Elgar, Ymgyrchydd, Cyfeillion y Ddaear

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

 

Cytunodd y tystion i rannu unrhyw ddata a dadansoddiad perthnasol o effaith y dirwasgiad ar lefel y gwastraff.

(10.20 - 11.00)

7.

P-03-295 Kyle Beere - Gwasanaethau Niwroadsefydlu Paediatrig - Trafodaeth

Katherine Simmons, Deisebydd (Kyle’s Goal)

Frances Gibbon, Deisebydd (Kyle’s Goal)

Julie Smith, Headway

Cerilan Rogers, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Daniel Phillips, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
Dr Chris Jones, Cyfarwyddwr Meddygol GIG Cymru

Dr Heather Payne, Uwch Swyddog Meddygol, Iechyd Mamau a Phlant 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

 

Datgannodd Bethan Jenkins fuddiant gan iddi helpu i sefydlu’r gwasanaeth Headway ym Mhort Talbot. 

8.

Papurau i'w nodi - tystiolaeth bellach o effaith sŵn o dyrbinau gwynt

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad