Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1i 2, 4 i 9 a 11 a 12. Tynnwyd cwestiwn 3 yn ôl. Trosglwyddwyd cwestiwn 10 i’w ateb yn ysgrifenedig. Atebwyd cwestiwn 12 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.07

 

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 13. Tynnwyd cwestiynau 1 a 14 yn ôl.

(30 munud)

3.

Datganiad gan Peter Black: Cyflwyno Bil arfaethedig Aelod - Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.48

(60 munud)

4.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5084 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn talu teyrnged i aberth ac ymrwymiad aruthrol y rheini sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog;

 

2. Yn mynegi pryder am ddiffyg cydlyniant a chapasiti gwasanaethau yng Nghymru i gefnogi cyn-filwyr sy’n dioddef anhwylder straen wedi trawma ac yn nodi’r rôl y gall y trydydd sector ei chwarae wrth ddarparu gwasanaethau wedi’u cydlynu i gyn-filwyr;

 

3. Yn nodi canfyddiadau Adroddiad Gofal Iechyd a Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried yn fanwl sefydlu canolfan breswyl yng Nghymru ar gyfer cyn-filwyr gydag anhwylder straen wedi trawma; ac

 

4. Yn cydnabod y rôl hanfodol y mae cofebion rhyfel yn ei chwarae wrth sicrhau nad yw aberth y bobl hynny sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog byth yn mynd yn angof, ac yn nodi pwysigrwydd gwarchod cofebion rhyfel yn rhan allweddol o dreftadaeth Cymru ac fel canolbwynt ar gyfer cofio.

 

Gellir gweld Adroddiad Gofal Iechyd a Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru drwy fynd i:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/865/Armed%20Forces%20Report%202012-04-03%20-%20Welsh%20-%20Web%20PDF.pdf

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Ym mhwynt 2, dileu popeth cyn ‘rôl’ a rhoi yn ei le: ‘Yn nodi’r buddsoddiad diweddar a wnaed mewn gwasanaethau yng Nghymru i gynorthwyo cyn-filwyr sy’n dioddef anhwylder straen wedi trawma, ac yn derbyn pa mor bwysig yw’r’

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig tan y Cyfnod Pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5084 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn talu teyrnged i aberth ac ymrwymiad aruthrol y rheini sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog;

 

2. Yn mynegi pryder am ddiffyg cydlyniant a chapasiti gwasanaethau yng Nghymru i gefnogi cyn-filwyr sy’n dioddef anhwylder straen wedi trawma ac yn nodi’r rôl y gall y trydydd sector ei chwarae wrth ddarparu gwasanaethau wedi’u cydlynu i gyn-filwyr;

 

3. Yn nodi canfyddiadau Adroddiad Gofal Iechyd a Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried yn fanwl sefydlu canolfan breswyl yng Nghymru ar gyfer cyn-filwyr gydag anhwylder straen wedi trawma; ac

 

4. Yn cydnabod y rôl hanfodol y mae cofebion rhyfel yn ei chwarae wrth sicrhau nad yw aberth y bobl hynny sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog byth yn mynd yn angof, ac yn nodi pwysigrwydd gwarchod cofebion rhyfel yn rhan allweddol o dreftadaeth Cymru ac fel canolbwynt ar gyfer cofio.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Ym mhwynt 2, dileu popeth cynrôl’ a rhoi yn ei le: ‘Yn nodi’r buddsoddiad diweddar a wnaed mewn gwasanaethau yng Nghymru i gynorthwyo cyn-filwyr sy’n dioddef anhwylder straen wedi trawma, ac yn derbyn pa mor bwysig yw’r

                     

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

20

41

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5084 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn talu teyrnged i aberth ac ymrwymiad aruthrol y rheini sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog;

 

2. Yn nodi’r buddsoddiad diweddar a wnaed mewn gwasanaethau yng Nghymru i gynorthwyo cyn-filwyr sy’n dioddef anhwylder straen wedi trawma, ac yn derbyn pa mor bwysig yw’r rôl y gall y trydydd sector ei chwarae wrth ddarparu gwasanaethau wedi’u cydlynu i gyn-filwyr;

 

3. Yn nodi canfyddiadau Adroddiad Gofal Iechyd a Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried yn fanwl sefydlu canolfan breswyl yng Nghymru ar gyfer cyn-filwyr gydag anhwylder straen wedi trawma; ac

 

4. Yn cydnabod y rôl hanfodol y mae cofebion rhyfel yn ei chwarae wrth sicrhau nad yw aberth y bobl hynny sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog byth yn mynd yn angof, ac yn nodi pwysigrwydd gwarchod cofebion rhyfel yn rhan allweddol o dreftadaeth Cymru ac fel canolbwynt ar gyfer cofio.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

1

41

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

5.

Dadl Plaid Cymru

 

NDM5086 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod:

 

a) Llywodraeth Cymru wedi dynodi mai partneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol yw’r ateb ar gyfer mynd i’r afael â’r methiant systematig ym myd addysg;

 

b) y cynllun bandio ar gyfer ysgolion uwchradd wedi dynodi bod angen gwella ysgolion ym Mandiau 4 a 5 ar fyrder;

 

2. Yn gresynu nad oedd yr holl bartneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol ar waith erbyn mis Medi 2012 fel yr addawyd; a

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod:

 

a) y consortia addysg rhanbarthol ar waith yn llawn cyn gynted â phosibl; a

 

b) bod yr ysgolion a roddwyd yn y bandiau is yn cael y cymorth angenrheidiol ar unwaith i fynd i’r afael â methiant systematig.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Cynnwys pwynt 1 newydd ac ail-rifo yn unol â hynny:

Yn nodi’r gwaith pwysig y mae penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr yn ei wneud o ddydd i ddydd i sicrhau’r addysg orau bosibl i’n plant.

Gwelliant 2 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Yn is-bwynt 1a, ar ôl ‘partneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol’, ychwanegu ‘, ynghyd â’r diwygiadau addysgol eraill a gefnogir gan y cynllun gweithredu i wella ysgolion a lansiwyd yn ddiweddar a chydweithredu effeithiol ehangach rhwng gwasanaethau cyhoeddus,’

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ym mhwynt 1b, dileu popeth ar ôl ‘ysgolion uwchradd,’ a rhoi'r canlynol yn ei le:

yn ddiffygiol iawn, ac nad oes gan athrawon, rhieni na disgyblion hyder ynddo.

Gwelliant 4 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu pwynt 2.

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i egluro pam y methwyd â rhoi partneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol ar waith cyn y dyddiad a bennwyd.

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ym mhwynt 3a, dileu popeth ar ôl ‘rhanbarthol,’ a rhoi'r canlynol yn ei le:

yn cynnwys ymgeiswyr o’r safon uchaf bosibl ac yn gwbl weithredol cyn gynted â phosibl ac, os nad yw hyn yn bosibl yn y chwe mis nesaf, bod rôl y consortia addysg rhanbarthol yn nyfodol system addysg Cymru yn cael ei hadolygu.

Gwelliant 7 -Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi sut y gallai gweithredu’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn llwyddiannus gael effaith fuddiol ar gyrhaeddiad mewn ysgolion.

Gwelliant 8 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag ysgolion, athrawon a phartneriaethau gwella ysgolion i sicrhau bod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn cael ei ddefnyddio yn y modd gorau posibl, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gallu cyflawni ei botensial.

Gwelliant 9 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu bod Llywodraeth Cymru wedi methu â gweithredu pecyn cymorth helaeth a gwahaniaethol ar gyfer ysgolion uwchradd ym Mandiau 4 a 5 y mae angen eu gwella ar frys.

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi nad yw 96.5 y cant o benaethiaid ysgolion cynradd yng Nghymru yn credu y bydd cynigion ar gyfer bandio ysgolion o fudd i’w hysgol, ac yn credu y gallai diffyg cefnogaeth o’r fath gan y sector i un o bolisïau allweddol Llywodraeth Cymru gael effaith negyddol ar unrhyw agenda i wella ysgolion.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.21

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig tan y Cyfnod Pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5086 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod:

 

a) Llywodraeth Cymru wedi dynodi mai partneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol yw’r ateb ar gyfer mynd i’r afael â’r methiant systematig ym myd addysg;

 

b) y cynllun bandio ar gyfer ysgolion uwchradd wedi dynodi bod angen gwella ysgolion ym Mandiau 4 a 5 ar fyrder;

 

2. Yn gresynu nad oedd yr holl bartneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol ar waith erbyn mis Medi 2012 fel yr addawyd; a

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod:

 

a) y consortia addysg rhanbarthol ar waith yn llawn cyn gynted â phosibl; a

 

b) bod yr ysgolion a roddwyd yn y bandiau is yn cael y cymorth angenrheidiol ar unwaith i fynd i’r afael â methiant systematig.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

6

0

35

41

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 1 newydd ac ail-rifo yn unol â hynny:

 

Yn nodi’r gwaith pwysig y mae penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr yn ei wneud o ddydd i ddydd i sicrhau’r addysg orau bosibl i’n plant.    

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

2

41

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Yn is-bwynt 1a, ar ôlpartneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol’, ychwanegu ‘, ynghyd â’r diwygiadau addysgol eraill a gefnogir gan y cynllun gweithredu i wella ysgolion a lansiwyd yn ddiweddar a chydweithredu effeithiol ehangach rhwng gwasanaethau cyhoeddus,’

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

14

41

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ym mhwynt 1b, dileu popeth ar ôlysgolion uwchradd,’ a rhoi'r canlynol yn ei le:

 

yn ddiffygiol iawn, ac nad oes gan athrawon, rhieni na disgyblion hyder ynddo.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

27

41

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu pwynt 2.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

19

40

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt 3 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i egluro pam y methwyd â rhoi partneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol ar waith cyn y dyddiad a bennwyd.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ym mhwynt 3a, dileu popeth ar ôlrhanbarthol,’ a rhoi'r canlynol yn ei le:

 

yn cynnwys ymgeiswyr o’r safon uchaf bosibl ac yn gwbl weithredol cyn gynted â phosibl ac, os nad yw hyn yn bosibl yn y chwe mis nesaf, bod rôl y consortia addysg rhanbarthol yn nyfodol system addysg Cymru yn cael ei hadolygu.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

5

40

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 7 -Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi sut y gallai gweithredu’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn llwyddiannus gael effaith fuddiol ar gyrhaeddiad mewn ysgolion.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

6

10

40

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 8 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag ysgolion, athrawon a phartneriaethau gwella ysgolion i sicrhau bod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn cael ei ddefnyddio yn y modd gorau posibl, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gallu cyflawni ei botensial.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

0

40

Derbyniwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 9 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu bod Llywodraeth Cymru wedi methu â gweithredu pecyn cymorth helaeth a gwahaniaethol ar gyfer ysgolion uwchradd ym Mandiau 4 a 5 y mae angen eu gwella ar frys.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi nad yw 96.5% o benaethiaid ysgolion cynradd yng Nghymru yn credu y bydd cynigion ar gyfer bandio ysgolion o fudd i’w hysgol, ac yn credu y gallai diffyg cefnogaeth o’r fath gan y sector i un o bolisïau allweddol Llywodraeth Cymru gael effaith negyddol ar unrhyw agenda i wella ysgolion.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

27

41

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5086 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi’r gwaith pwysig y mae penaethiaid, athrawon a llywodraethwyr yn ei wneud o ddydd i ddydd i sicrhau’r addysg orau bosibl i’n plant.

 

2. Yn nodi bod:

 

a) Llywodraeth Cymru wedi dynodi mai partneriaethau gwella ysgolion rhanbarthol ynghyd â’r diwygiadau addysgol eraill a gefnogir gan y cynllun gweithredu i wella ysgolion a lansiwyd yn ddiweddar a chydweithredu effeithiol ehangach rhwng gwasanaethau cyhoeddus yw’r ateb ar gyfer mynd i’r afael â’r methiant systematig ym myd addysg;

 

b) y cynllun bandio ar gyfer ysgolion uwchradd wedi dynodi bod angen gwella ysgolion ym Mandiau 4 a 5 ar fyrder;

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod:

 

a) y consortia addysg rhanbarthol yn cynnwys ymgeiswyr o’r safon uchaf bosibl ac yn gwbl weithredol cyn gynted â phosibl ac, os nad yw hyn yn bosibl yn y chwe mis nesaf, bod rôl y consortia addysg rhanbarthol yn nyfodol system addysg Cymru yn cael ei hadolygu.

 

b) bod yr ysgolion a roddwyd yn y bandiau is yn cael y cymorth angenrheidiol ar unwaith i fynd i’r afael â methiant systematig.

 

4. Yn nodi sut y gallai gweithredu’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn llwyddiannus gael effaith fuddiol ar gyrhaeddiad mewn ysgolion.

 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag ysgolion, athrawon a phartneriaethau gwella ysgolion i sicrhau bod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn cael ei ddefnyddio yn y modd gorau posibl, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn gallu cyflawni ei botensial.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

6

41

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

6.

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 

NDM5085 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi:

 

a) nad yw Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, ar 31 Hydref 2012, wedi cytuno ar gyllideb gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2012-13;

 

b) nad yw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gallu paratoi cynlluniau gwasanaeth priodol oherwydd diffyg eglurder ariannol; ac

 

c) am y pedwar mis diwethaf yn olynol, nid yw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cyflawni ei darged Cymru gyfan lle mae ambiwlansys yn ymateb o fewn wyth munud i 65% o alwadau Categori A (lle mae bywyd yn y fantol).

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau bod Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn cytuno ar gyllideb gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2012-13 fel mater o frys;

 

b) amlinellu rôl Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru o ran ad-drefnu’r gwasanaeth a’r effaith y gallai’r ad-drefnu hwnnw ei chael ar eu cyllideb a’u perfformiad;

 

c) asesu ar fyrder y cymorth sydd ar gael i Wasanaeth Ambiwlans Cymru fel y gall gyrraedd ei darged amser ymateb o 65% y cytunwyd arno; a

 

d) adolygu’r trefniadau ar fyrder lle mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, sef pwyllgor sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r holl Fyrddau Iechyd Lleol, yn gorfod cytuno ar gyllideb ar gyfer ymddiriedolaeth arall.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu pwynt 1.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ym mhwynt 1a, dileu ‘yw’ a rhoi ‘oedd’ yn ei le.

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ym mhwynt 1b, dileu ‘yw’ a rhoi ‘oedd’ yn ei le.

[Os derbynnir gwelliant 4, bydd gwelliant 5 yn cael ei ddad-ddethol]


Gwelliant 4 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu is-bwynt 2a.

Gwelliant 5 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Dileu pwynt 2a.

[Os derbynnir gwelliant 6, bydd gwelliant 7 yn cael ei ddad-ddethol]

Gwelliant 6 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Dileu is-bwynt 2d a rhoi yn ei le:

Galw ar y Gweinidog i gymryd cyfrifoldeb dros osod cyllideb Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Gwelliant 7 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Dileu is-bwynt 2d a rhoi yn ei le: ‘parhau i asesu’r trefniadau rhwng Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru er mwyn sicrhau bod trefniadau llywodraethu ac ariannu cadarn yn dal ar waith.’

Gwelliant 8 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi’r rôl hanfodol y mae Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn ei chwarae wrth gynorthwyo Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ymateb i achosion brys yng Nghymru.

Gwelliant 9 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i gynllunio gofal brys a darparu digon o gyllid uniongyrchol i’r gwasanaethau hynny, er mwyn helpu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gyflawni ei amcanion allweddol.

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu bod GIG Cymru yn wynebu’r toriadau iechyd termau real mwyaf o holl wledydd y DU, ac y gallai hyn gael effaith andwyol ar Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.17

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig tan y Cyfnod Pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5085 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi:

 

a) nad yw Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, ar 31 Hydref 2012, wedi cytuno ar gyllideb gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2012-13;

 

b) nad yw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gallu paratoi cynlluniau gwasanaeth priodol oherwydd diffyg eglurder ariannol; ac

 

c) am y pedwar mis diwethaf yn olynol, nid yw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cyflawni ei darged Cymru gyfan lle mae ambiwlansys yn ymateb o fewn wyth munud i 65% o alwadau Categori A (lle mae bywyd yn y fantol).

 

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) sicrhau bod Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn cytuno ar gyllideb gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2012-13 fel mater o frys;

 

b) amlinellu rôl Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru o ran ad-drefnu’r gwasanaeth a’r effaith y gallai’r ad-drefnu hwnnw ei chael ar eu cyllideb a’u perfformiad;

 

c) asesu ar fyrder y cymorth sydd ar gael i Wasanaeth Ambiwlans Cymru fel y gall gyrraedd ei darged amser ymateb o 65% y cytunwyd arno; a

 

d) adolygu’r trefniadau ar fyrder lle mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, sef pwyllgor sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r holl Fyrddau Iechyd Lleol, yn gorfod cytuno ar gyllideb ar gyfer ymddiriedolaeth arall.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

31

41

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu pwynt 1.     

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

20

41

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ym mhwynt 1a, dileuyw’ a rhoioeddyn ei le.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

21

40

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ym mhwynt 1b, dileuyw’ a rhoioeddyn ei le.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu is-bwynt 2a.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

0

41

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gan fod gwelliant 4 wedi’i gynnig, caiff gwelliant 5 ei ddad-ddethol.

 

Gwelliant 6 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu is-bwynt 2d a rhoi yn ei le:

 

Galw ar y Gweinidog i gymryd cyfrifoldeb dros osod cyllideb Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 7 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu is-bwynt 2d a rhoi yn ei le: ‘parhau i asesu’r trefniadau rhwng Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru er mwyn sicrhau bod trefniadau llywodraethu ac ariannu cadarn yn dal ar waith.’

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

19

40

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 8 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi’r rôl hanfodol y mae Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn ei chwarae wrth gynorthwyo Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ymateb i achosion brys yng Nghymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

0

41

Derbyniwyd gwelliant 8.

 

Gwelliant 9 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i gynllunio gofal brys a darparu digon o gyllid uniongyrchol i’r gwasanaethau hynny, er mwyn helpu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i gyflawni ei amcanion allweddol.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

21

41

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu bod GIG Cymru yn wynebu’r toriadau iechyd termau real mwyaf o holl wledydd y DU, ac y gallai hyn gael effaith andwyol ar Wasanaeth Ambiwlans Cymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

6

25

41

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5085 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

 

a) amlinellu rôl Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru o ran ad-drefnu’r gwasanaeth a’r effaith y gallai’r ad-drefnu hwnnw ei chael ar eu cyllideb a’u perfformiad;

 

b) asesu ar fyrder y cymorth sydd ar gael i Wasanaeth Ambiwlans Cymru fel y gall gyrraedd ei darged amser ymateb o 65% y cytunwyd arno; a

 

c) parhau i asesu’r trefniadau rhwng Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru er mwyn sicrhau bod trefniadau llywodraethu ac ariannu cadarn yn dal ar waith.

 

2. Yn nodi’r rôl hanfodol y mae Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn ei chwarae wrth gynorthwyo Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ymateb i achosion brys yng Nghymru.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

31

0

10

41

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd y Cyfnod Pleidleisio am 18.08

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

7.

Dadl Fer: GOHIRWYD tan 28 Tachwedd

 

NDM5083 Nick Ramsay (Mynwy):

 

Asbestos mewn ysgolion: Datgelu’r wybodaeth yn hytrach nag atal hawl rhieni i gael gwybod amdani.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: