Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael hysbysiad, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

 

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ar ôl Cwestiwn

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.58, atebodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ar ran y Prif Weinidog.

 

Gofynnwyd y 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ar ôl cwestiwn 2.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch mynd i’r afael ag eithafiaeth mewn cymunedau yng Nghymru?

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

 

Gofynnwyd y 11 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 3 ac 8 eu grwpio.

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid: Adroddiad Blynyddol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2014

Dogfennau Ategol

 

Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

(15 munud)

5.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Dadreoleiddio mewn perthynas â gwelliannau i'r Bil mewn perthynas â Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cŵn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cŵn (Lles) 1999

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ebrill 2014 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2(iii).

 

Mae copi o'r Bil Dadreoleiddio i'w weld yma:

 

Dogfennau'r Bil – Y Bil Dadreoleiddio [Tŷ’rCyffredin] 2013-14 – Senedd y DU [Saesneg yn unig]

 

Dogfennau ategol:

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd y cynnig:

 

‘ar yr amod fod y pwerau i gychwyn yr Atodlenni yn y Bil sy'n ymdrin â diddymu yn cael eu rhoi i Weinidogion Cymru yn hytrach na'r Ysgrifennydd Gwladol'

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.58

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnwys ar ddiwedd y cynnig:

 

‘ar yr amod fod y pwerau i gychwyn yr Atodlenni yn y Bil sy'n ymdrin â diddymu yn cael eu rhoi i Weinidogion Cymru yn hytrach na'r Ysgrifennydd Gwladol'

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

10

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

NDM5531 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried darpariaethau'r Bil Dadreoleiddio, sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd a lles anifeiliaid a thai, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

8

0

45

Derbyniwyd y cynnig.

Cyfnod Pleidleisio

 

Dechreuodd yr eitem am 16.18

 

Am 16.20, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am ddeg munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Tai (Cymru).

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(210 munud)

6.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Tai (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Bydd yr eitem hon yn dod i ben unai ar ol 3.5 awr, neu ar ol i’r holl welliannau i adran 59 gael eu gwaredu (h.y. cyn i Grŵp 29 gael ei drafod), pa un bynnag fydd yn digwydd gyntaf.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Drafftio a Thechnegol

48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 290, 291, 293 106, 107, 111,

114, 115, 121, 122, 125, 126, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 155, 159, 161,

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 412, 170, 171, 173, 176, 178, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 192,

193, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 236, 237, 240, 243, 248, 249, 251, 258, 263, 265, 266,

267, 271, 273, 281, 298, 299, 289, 41, 42, 44, 46

2. Tai Rhent Preifat: Dynodi awdurdodau trwyddedu

52, 53, 55, 57, 103, 104, 43

3. Tai Rhent Preifat: Dileu gofynion ar landlordiaid i gael eu cofrestru a’u trwyddedu

308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 347, 348, 349, 300,

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307

4. Tai Rhent Preifat: Cosbau sifil

368, 369, 372, 373, 381, 382, 386, 387, 391, 392, 397, 398, 401, 411, 402, 403

5. Tai Rhent Preifat: Eithriadau i’r gofyniad i fod yn gofrestredig a thrwyddedig

310, 311, 379, 88, 380

6. Tai Rhent Preifat: Gofyniad i fod yn drwyddedig er mwyn ymgymryd â gweithgareddau gosod a gwaith rheoli eiddo

370, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 384, 385, 388, 389

7. Tai Rhent Preifat: Trosedd penodi asiant heb drwydded

102, 172, 177, 183, 186, 189, 191, 195, 196

8. Tai Rhent Preifat: Effeithlonrwydd ynni cartref

366, 367, 329, 345

9. Tai Rhent Preifat: Gorchmynion atal rhent

292, 295, 174, 175, 179, 180, 25, 235, 47

10. Tai Rhent Preifat: Rhoi hysbysiadau

294, 296, 297, 105, 109, 110, 112 113, 116, 117, 127, 133, 138, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 151, 160, 238

11. Tai Rhent Preifat: Y wybodaeth sydd ei hangen i gofrestru

390, 318

12. Tai Rhent Preifat: Dirymu cofrestriad neu drwydded

393, 108, 1, 320, 332, 144, 3, 333

13. Tai Rhent Preifat: Gofynion hyfforddi

118, 119, 123, 124, 129, 327, 328, 20, 288, 45

14. Tai Rhent Preifat: Gofynion gwneud cais am drwydded

120, 394, 395, 322, 323

15. Tai Rhent Preifat: Gofyniad person addas a phriodol

324, 325, 326, 128

16. Tai Rhent Preifat: Penderfynu ar gais

131

17. Tai Rhent Preifat: Amodau trwydded

330, 396, 21, 22, 2, 331

18. Tai Rhent Preifat: Trwydded yn dod i ben neu yn cael ei hadnewyddu

154, 156, 157, 239, 406, 407, 408, 241

19. Tai Rhent Preifat: Apelau trwyddedu

158, 399

20. Tai Rhent Preifat: Hysbysiadau cosbau penodedig

400

21. Tai Rhent Preifat: Pŵer i’w gwneud yn ofynnol cyflwyno dogfennau neu ddarparu gwybodaeth

342, 404

22. Tai Rhent Preifat: Cod ymarfer

4, 343, 405

23. Tai Rhent Preifat: Canllawiau a chyfarwyddiadau

228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

24. Tai Rhent Preifat: Achredu landlordiaid

344

25. Tai Rhent Preifat: Cyngor i denantiaid

346

26. Tai Rhent Preifat: Dehongli

242, 409

27. Digartrefedd: Strategaethau

413, 350, 351

28. Digartrefedd: Termau allweddol

27, 5, 6, 7, 352

29. Digartrefedd: Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymhorthwy i gael gafael ar gymorth

245, 414, 246, 353

30. Digartrefedd: Cymhwystra

8, 9

31. Digartrefedd: Dyletswydd i asesu

354

32. Digartrefedd: Cynorthwyo i sicrhau

247

33. Digartrefedd: Angen blaenoriaethol

10*, 10A*, 355, 250, 11, 252, 12, 253, 13, 14, 254, 255, 28, 256, 29, 257, 15, 16, 279

34. Digartrefedd: Amgylchiadau pan fo dyletswyddau digartrefedd yn dod i ben

260, 261, 262, 31

35. Digartrefedd: Dyletswydd i sicrhau llety ar gyfer ceiswyr sydd mewn angen blaenoriaethol

264, 415, 416, 417, 30, 32

36. Digartrefedd: Bwriadoldeb

17

37. Digartrefedd: Cysylltiad lleol

18

38. Digartrefedd: Gwarchod eiddo

272

39. Digartrefedd: Canllawiau

274, 275, 276

40. Digartrefedd: Dehongli

278, 280

41. Sipswn a theithwyr

33

42. Safonau ar gyfer tai cymdeithasol

34

43. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau gwag hirdymor

356, 282, 283, 284, 357, 358, 37, 361

44. Y dreth gyngor ar gyfer anheddau a feddiannir yn achlysurol

35, 359, 285, 360, 286

45. Y dreth gyngor: darpariaethau eraill

36, 362, 38

46. Diwygio lesddaliad

Leasehold Reform

287

47. Targed Cartrefi Fforddiadwy

39

48. Dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i gyflwyno adroddiad ar weithredu Deddf Tai 2004

363, 364

49. Cychwyn

365, 410

* Caiff y gwelliannau hyn eu gwaredu yn y drefn a ganlyn—10A, 10

Dogfennau Ategol

Bil Tai (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau

Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

 

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Mehefin 2014.

 

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 52.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 53.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 54.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 55.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 56.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 57.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 308:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 308.

 

Derbyniwyd gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 368:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 368.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 369:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 369.

 

Derbyniwyd gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 60 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 309:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 309.

 

Derbyniwyd gwelliant 61 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 310:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 310.

 

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 311:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 311.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 312:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 312.

 

Gwaredwyd gwelliannau 63, 64, 65 a 66 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 370:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 370.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 371:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 371.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 372:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 372.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 373:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 373.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 374:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 374.

 

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 71 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 375:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 375.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 313:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 313.

 

Gwaredwyd gwelliannau 72, 73, 74 a 75 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 376:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 376.

 

Gwaredwyd gwelliannau 76, 77, 78, 79, 80 ac 81 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 377:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 377.

 

Derbyniwyd gwelliant 82 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 83 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 378:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 378.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 314:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 314.

 

Derbyniwyd gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 85 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 86 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 379:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 379.

 

Derbyniwyd gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 380:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 380.

 

Derbyniwyd gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 381:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 381.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 382:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 382.

 

Derbyniwyd gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 383:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 383.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 384:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 384.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 385:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 385.

 

Gwaredwyd gwelliannau 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 a 100 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 386:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 386.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 387:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

36

44

Gwrthodwyd gwelliant 387.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 388:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 388.

 

Derbyniwyd gwelliant 101 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 389:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 389.

 

Derbyniwyd gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 315:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 315.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 103.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 366:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 290 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 291 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 292 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 293 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 294:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 294.

 

Derbyniwyd gwelliant 295 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 367:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 296:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 296.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 297:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 297.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 316:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 316.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

9

0

46

Derbyniwyd gwelliant 104.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 390:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 390.

 

Derbyniwyd gwelliant 105 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 317:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 317.

 

Derbyniwyd gwelliant 106 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 107 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 318:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 318.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 391:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 391.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 392:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 392.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 319:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 319.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 393:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 393.

 

Derbyniwyd gwelliant 108 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

33

46

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 320:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 320.

 

Gwaredwyd gwelliannau 109, 111, 110, 112, 114, 113, 115, 116 a117gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 321:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 321.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 118.

 

Derbyniwyd gwelliant 119 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 119 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 121.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 120.

 

Gan fod gwelliant 120 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 394, 122, 395 a 399.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 322:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 322.

 

Derbyniwyd gwelliant 123 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 124.

 

Gan fod gwelliant 124 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 323.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 324:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 324.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 325:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 325.

 

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 326:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

35

44

Gwrthodwyd gwelliant 326.

 

Gwaredwyd gwelliannau 126, 127 a 128 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 129.

 

Gan fod gwelliant 129 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 327, 130, 328, 329 a 20.

 

Am 18.24, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Tai (Cymru).

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

0

44

Derbyniwyd gwelliant 131.

 

Derbyniwyd gwelliant 132 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 133 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 330:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 330.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 396:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 396.

 

Derbyniwyd gwelliant 134 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

10

23

46

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 135 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 136 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 397:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 397.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 398:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 398.

 

Gwaredwyd gwelliannau 137, 138, 139 a 140 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 331:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 331.

 

Derbyniwyd gwelliant 141 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 142 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 332:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 332.

 

Derbyniwyd gwelliant 143 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 144 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

33

46

Gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 333:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

28

46

Gwrthodwyd gwelliant 333.

 

Gwaredwyd gwelliannau 145, 146, 147, 148 a 149 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 150 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 334:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 334.

 

Derbyniwyd gwelliant 151 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 152 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 153 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 154 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 155, 156 a 157 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 158 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 a 168 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 335:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 335.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 336:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 336.

 

Derbyniwyd gwelliant 169 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 412 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 337:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 337.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 338:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 338.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 339:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 339.

 

Derbyniwyd gwelliant 170 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 171 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 172 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 173 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 400:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 400.

 

Derbyniwyd gwelliant 174 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 175 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 176 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 177 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 178 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 179 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 180 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 181 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 182 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 183 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 184 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 185 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 186 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 187 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 188 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 189 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 190 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 191 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 192, 193 a 194 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 340:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 340.

 

Derbyniwyd gwelliant 195 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 341:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 341.

 

Derbyniwyd gwelliant 196 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 197,198,199, 200, 201, 202, 203 a 204 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 205 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 401:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 401.

 

Gan fod gwelliant 401 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 411.

 

Gwaredwyd gwelliannau 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 a 221 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 342:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 342.

 

Derbyniwyd gwelliant 222 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 223 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 402:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 402.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 403:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 403.

 

Gwaredwyd gwelliannau 224, 225, 226 a 227 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 343:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 343.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 405:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 405.

 

Derbyniwyd gwelliant 228 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 229:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 229.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 230:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

10

0

45

Derbyniwyd gwelliant 230.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 231:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 231.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 232:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 232.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 233:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 233.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 234:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 234.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 344:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 344.

 

Gan fod gwelliant 344 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 352.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 345:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 346:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

24

46

Gwrthodwyd gwelliant 346.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 235:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

10

0

46

Derbyniwyd gwelliant 235.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 347:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 347.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 348:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 348.

 

Derbyniwyd gwelliant 236 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 237 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 349:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 349.

 

Derbyniwyd gwelliant 238 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 239:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

10

46

Derbyniwyd gwelliant 239.

 

Gan fod gwelliant 239 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 240.

 

Derbyniwyd gwelliant 241 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 242 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 409:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

36

46

Gwrthodwyd gwelliant 409.

 

Derbyniwyd gwelliant 243 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 413 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 351:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

31

46

Gwrthodwyd gwelliant 351.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

23

46

Gwrthodwyd gwelliant 5.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

4

29

46

Gwrthodwyd gwelliant 6.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, gohiriwyd y trafodion. Bernir bod adrannau 2 i 52, 54 i 59 ac Atodlen 1 i’r Bil wedi’u derbyn.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: