Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 7 a 9 eu grwpio.

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Cynyddu’r Cyflenwad Tai

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi: Cyflawni Rhaglen y Llywodraeth - Y wybodaeth ddiweddaraf am Ehangu Dechrau’n Deg

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

(60 munud)

6.

Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2012-13

NDM5442 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer 2012-13.

 

Gosodwyd copi o’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 29 Ionawr 2014 ac mae ar gael drwy’r linc a ganlyn: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=253343&ds=2/2014

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad yw safonau addysg yng Nghymru wedi gwella, ar y cyfan, a bod: 

 

a) y gyfran o ysgolion uwchradd sydd wedi cael eu brandio yn ‘anfoddhaol’ wedi cynyddu o 14% i 23%;

 

b) ysgolion rhagorol yn parhau i fod yn lleiafrif bychan; ac

 

c) bod angen cynnal arolygiadau dilynol ar ddwy ran o dair o ysgolion uwchradd, a hanner yr ysgolion cynradd.

 

Gwelliant 2 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i hybu morâl athrawon yn ysgolion Cymru.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu argymhelliad Estyn y dylai mynd i’r afael ag effeithiau tlodi fod yn ganolog i gynllunio ysgol-gyfan a bod yn rhaid i’r holl staff ddeall y rôl sydd ganddynt i’w chwarae, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu'r camau y mae'n eu cymryd i wreiddio ymwybyddiaeth o'r Grant Amddifadedd Disgyblion ymhlith holl aelodau staff ysgolion i sicrhau y caiff y cyllid hwn ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol i liniaru ar effaith tlodi mewn ysgolion.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at ganfyddiadau Estyn nad yw ‘ysgolion prif ffrwd bob amser yn darparu gwybodaeth o ansawdd da na gwybodaeth amserol i’r UCDau am anghenion dysgu disgyblion’ ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu dulliau monitro mwy unigoledig er mwyn cael ‘darlun clir o alluoedd, anghenion a chynnydd blaenorol disgyblion’.

 

Gwelliant 5 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at ganfyddiad Estyn bod ‘Llai na hanner ysgolion uwchradd yn dda neu’n well, ac mae’r gyfran sy’n anfoddhaol wedi cynyddu o un o bob saith ysgol i un o bob pedair’.

 

Gwelliant 6 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu mai arweinwyr ac athrawon rhagorol yw’r allwedd i godi safonau mewn ysgolion.

 

Gwelliant 7 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu bod safonau yn cael eu codi mewn modd mwy cynaliadwy pan fydd ysgolion yn cydweithio yn hytrach na chystadlu.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.26

 

NDM5442 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer 2012-13.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu nad yw safonau addysg yng Nghymru wedi gwella, ar y cyfan, a bod:

 

a) y gyfran o ysgolion uwchradd sydd wedi cael eu brandio yn ‘anfoddhaol’ wedi cynyddu o 14% i 23%;

 

b) ysgolion rhagorol yn parhau i fod yn lleiafrif bychan; ac

 

c) bod angen cynnal arolygiadau dilynol ar ddwy ran o dair o ysgolion uwchradd, a hanner yr ysgolion cynradd.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 2 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i hybu morâl athrawon yn ysgolion Cymru.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu argymhelliad Estyn y dylai mynd i’r afael ag effeithiau tlodi fod yn ganolog i gynllunio ysgol-gyfan a bod yn rhaid i’r holl staff ddeall y rôl sydd ganddynt i’w chwarae, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu'r camau y mae'n eu cymryd i wreiddio ymwybyddiaeth o'r Grant Amddifadedd Disgyblion ymhlith holl aelodau staff ysgolion i sicrhau y caiff y cyllid hwn ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol i liniaru ar effaith tlodi mewn ysgolion.

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at ganfyddiadau Estyn nad yw ‘ysgolion prif ffrwd bob amser yn darparu gwybodaeth o ansawdd da na gwybodaeth amserol i’r UCDau am anghenion dysgu disgyblion’ ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu dulliau monitro mwy unigoledig er mwyn cael ‘darlun clir o alluoedd, anghenion a chynnydd blaenorol disgyblion’.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 5 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu at ganfyddiad Estyn bod ‘Llai na hanner ysgolion uwchradd yn dda neu’n well, ac mae’r gyfran sy’n anfoddhaol wedi cynyddu o un o bob saith ysgol i un o bob pedair’.

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 6 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu mai arweinwyr ac athrawon rhagorol yw’r allwedd i godi safonau mewn ysgolion.

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 7 - Elin Jones (Ceredigion)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn credu bod safonau yn cael eu codi mewn modd mwy cynaliadwy pan fydd ysgolion yn cydweithio yn hytrach na chystadlu.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5442 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru ar gyfer 2012-13.

 

2. Yn gresynu nad yw safonau addysg yng Nghymru wedi gwella, ar y cyfan, a bod:

 

a) y gyfran o ysgolion uwchradd sydd wedi cael eu brandio yn ‘anfoddhaol’ wedi cynyddu o 14% i 23%;

 

b) ysgolion rhagorol yn parhau i fod yn lleiafrif bychan; ac

 

c) bod angen cynnal arolygiadau dilynol ar ddwy ran o dair o ysgolion uwchradd, a hanner yr ysgolion cynradd.

 

3. Yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i hybu morâl athrawon yn ysgolion Cymru.

 

4. Yn croesawu argymhelliad Estyn y dylai mynd i’r afael ag effeithiau tlodi fod yn ganolog i gynllunio ysgol-gyfan a bod yn rhaid i’r holl staff ddeall y rôl sydd ganddynt i’w chwarae, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu'r camau y mae'n eu cymryd i wreiddio ymwybyddiaeth o'r Grant Amddifadedd Disgyblion ymhlith holl aelodau staff ysgolion i sicrhau y caiff y cyllid hwn ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol i liniaru ar effaith tlodi mewn ysgolion.

 

5. Yn gresynu at ganfyddiadau Estyn nad yw ‘ysgolion prif ffrwd bob amser yn darparu gwybodaeth o ansawdd da na gwybodaeth amserol i’r UCDau am anghenion dysgu disgyblion’ ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu dulliau monitro mwy unigoledig er mwyn cael ‘darlun clir o alluoedd, anghenion a chynnydd blaenorol disgyblion’.

 

6. Yn gresynu at ganfyddiad Estyn bod ‘Llai na hanner ysgolion uwchradd yn dda neu’n well, ac mae’r gyfran sy’n anfoddhaol wedi cynyddu o un o bob saith ysgol i un o bob pedair’.

 

7. Yn credu mai arweinwyr ac athrawon rhagorol yw’r allwedd i godi safonau mewn ysgolion.

 

8. Yn credu bod safonau yn cael eu codi mewn modd mwy cynaliadwy pan fydd ysgolion yn cydweithio yn hytrach na chystadlu.

 

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

7.

Dadl: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

NDM5443 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2014 i nodi rôl menywod ym mywyd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod llwyddiannau menywod o Gymru ym myd y campau a’r ffordd y maent yn fodelau rôl cadarnhaol i fenywod a dynion ifanc.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi adroddiad ‘Lle’r Fenyw' gan Chwarae Teg a oedd yn dangos bod y mwyafrif o gyflogwyr yn meddwl y byddai gweithredu pellach gan y llywodraeth, a chymorth gyda gofal plant yn benodol, yn helpu i sicrhau cydraddoldeb rhwng dynion a menywod yn y gweithle ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu’r camau y bydd yn eu cymryd i ehangu darpariaeth gofal plant fforddiadwy o ansawdd yng Nghymru.  

 

Mae'r adroddiad 'Lle'r Fenyw' ar gael yn http://cymraeg.chwaraeteg.com/a-womans-place/

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.12

 

NDM5443 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2014 i nodi rôl menywod ym mywyd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod llwyddiannau menywod o Gymru ym myd y campau a’r ffordd y maent yn fodelau rôl cadarnhaol i fenywod a dynion ifanc.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn nodi adroddiad ‘Lle’r Fenyw' gan Chwarae Teg a oedd yn dangos bod y mwyafrif o gyflogwyr yn meddwl y byddai gweithredu pellach gan y llywodraeth, a chymorth gyda gofal plant yn benodol, yn helpu i sicrhau cydraddoldeb rhwng dynion a menywod yn y gweithle ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu’r camau y bydd yn eu cymryd i ehangu darpariaeth gofal plant fforddiadwy o ansawdd yng Nghymru. 

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5443 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2014 i nodi rôl menywod ym mywyd economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.

 

2. Yn cydnabod llwyddiannau menywod o Gymru ym myd y campau a’r ffordd y maent yn fodelau rôl cadarnhaol i fenywod a dynion ifanc.

 

3. Yn nodi adroddiad ‘Lle’r Fenyw' gan Chwarae Teg a oedd yn dangos bod y mwyafrif o gyflogwyr yn meddwl y byddai gweithredu pellach gan y llywodraeth, a chymorth gyda gofal plant yn benodol, yn helpu i sicrhau cydraddoldeb rhwng dynion a menywod yn y gweithle ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu’r camau y bydd yn eu cymryd i ehangu darpariaeth gofal plant fforddiadwy o ansawdd yng Nghymru. 

 

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: