Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 9 ac 11 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 10 i’w ateb yn ysgrifenedig.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Tai ac Adfywio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3, 5 i 8, 10 i 12 a 14 i 15. Trosglwyddwyd cwestiynau 4, 9 a 13 i’w hateb yn ysgrifenedig.

Cynnig Gweithdrefnol

Cafwyd cynnig trefniadol gan Antoinette Sandbach yn unol â Rheol Sefydlog 12.32 i ohirio’r ddadl fer.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

3.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru

 

NDM5231 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Chwefror 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ebrill 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

NDM5231 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Chwefror 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

4.

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei ymchwiliad i bolisi Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol

 

NDM5232 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Bolisi Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Mawrth 2013.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 30 Ebrill 2013.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.44

NDM5232 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Bolisi Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Mawrth 2013.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5233 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn cydnabod y manteision bod Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig; a

 

2. Yn nodi pwysigrwydd sicrhau dyfodol Cymru o fewn Teyrnas Unedig gref sy'n datblygu.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cymeradwyo argymhellion adroddiad Rhan I y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ac yn galw ar Lywodraeth y DU i ddwyn ymlaen deddfwriaeth o fewn y Senedd hon i roi’r cynigion hyn ar waith yn llawn.

 

Gellir gweld adroddiad Rhan I y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru drwy fynd i:

 

http://commissionondevolutioninwales.independent.gov.uk/cy/

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu ymrwymiad Prif Ysgrifennydd y Trysorlys i chwilio am fodel newydd o ddatganoli ar gyfer Cymru gyda refferendwm ar ragor o bwerau dros drethi a benthyca.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.26

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM5233 William Graham (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod y manteision bod Cymru yn rhan o’r Deyrnas Unedig; a

2. Yn nodi pwysigrwydd sicrhau dyfodol Cymru o fewn Teyrnas Unedig gref sy'n datblygu.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

14

53

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 17.25

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

6.

Dadl Fer - Gohiriwyd

 

NDM5234 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru): Gwybod am y Gwenyn

 

Rôl gwyddoniaeth o ran gwarchod iechyd gwenyn fel peillwyr.

Penderfyniad:

NDM5234 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru): Gwybod am y Gwenyn

Rôl gwyddoniaeth o ran gwarchod iechyd gwenyn fel peillwyr.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu