Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(60 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2. 

Gweld y cwestiynau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30.

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 5 a 7 eu grwpio.  Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Pwynt o Drefn

Cododd Ieuan Wyn Jones bwynt o drefn o dan Reol Sefydlog 13.9 yn ymwneud ag ymddygiad yn y Siambr, yn dilyn sylwadau a wnaeth Ken Skates a oedd yn awgrymu mai Ieuan Wyn Jones fyddai’r Gweinidog pan oedd Adran yr Economi a Thrafnidiaeth yn gwneud penderfyniadau ynghylch Powys Fadog. Tynnodd Ken Skates unrhyw sylwadau a oedd yn ffeithiol anghywir yn ôl.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.25.

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ: Buddsoddi i Arbed

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.42.

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Gwella Ysgolion

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.13.

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: Adolygiad o Wasanaethau Cynghori

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.52.

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: Cynllunio a Chyflenwi Integredig

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.27.

(30 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Plant a Phobl Ifanc Egnïol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.53.

(60 munud)

8.

Dadl ar Ofal Iechyd y Llygaid yng Nghymru

NDM5009 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r camau a gymerwyd hyd yma i wella gofal iechyd y llygaid; a

2. Yn cydnabod bod yna fwy o waith i’w wneud ac y bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun yn amlinellu ei hymrwymiad i wella gofal iechyd y llygaid ar gyfer pobl Cymru ymhellach fel rhan o raglen iechyd y cyhoedd ehangach.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ym mhwynt 1, dileu ‘camau a gymerwyd hyd yma’ a rhoi ‘datblygiadau a wireddwyd gan y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector’ yn ei le.

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ym mhwynt 2, dileu popeth ar ôl ‘i'w wneud,’ a rhoi'r canlynol yn ei le:

‘ac y bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gydlynu rhaglen iechyd y cyhoedd ehangach a fydd yn ymgorffori newidiadau mewn prosesau monitro a chasglu data, sy'n angenrheidiol er mwyn galluogi cynlluniau gwasanaethau a gwaith hybu iechyd y llygaid mwy gwybodus’.

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn cydnabod y cynnydd sy’n deillio o Strategaeth Olwg Cymru, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod cynlluniau gofal llygaid yn y dyfodol yn cysylltu â'r gwaith hwn ac yn adeiladu arno.

http://www.vision2020uk.org.uk/ukvisionstrategy/page.asp?section=134&sectionTitle=Wales+Vision+Strategy

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi toriadau Llywodraeth Cymru i gyllideb y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru a oedd yn fwy nag erioed o’r blaen, a bod modd i’r rhain beryglu’r broses o weithredu’r cynllun gofal iechyd llygaid.

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn croesawu'r gefnogaeth drawsbleidiol i sicrhau bod gostyngiad mesuradwy mewn achosion o golli golwg y mae modd eu hosgoi yn flaenoriaeth ar gyfer iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod unrhyw gynllun gofal llygaid sy’n cael ei gyhoeddi yn sicrhau bod pob plentyn pedair a phum mlwydd oed yng Nghymru yn cael profion golwg yn yr ysgol.

Gwelliant 7 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chasgliadau ymchwil sy’n awgrymu bod strwythur a chyfeiriad canfyddedig optometreg o ran gwerthu sbectolau yn annog y gymuned i ystyried bod profion llygaid (a gynhelir mewn siopau) yn wahanol i gamau gwarchod iechyd sylfaenol eraill.

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17:24

NDM5009 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r camau a gymerwyd hyd yma i wella gofal iechyd y llygaid; a

2. Yn cydnabod bod yna fwy o waith i’w wneud ac y bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun yn amlinellu ei hymrwymiad i wella gofal iechyd y llygaid ar gyfer pobl Cymru ymhellach fel rhan o raglen iechyd y cyhoedd ehangach.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ym mhwynt 1, dileucamau a gymerwyd hyd yma’ a rhoidatblygiadau a wireddwyd gan y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector’ yn ei le.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a gweddill y gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ym mhwynt 2, dileu popeth ar ôli'w wneud,’ a rhoi'r canlynol yn ei le:

 

ac y bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gydlynu rhaglen iechyd y cyhoedd ehangach a fydd yn ymgorffori newidiadau mewn prosesau monitro a chasglu data, sy'n angenrheidiol er mwyn galluogi cynlluniau gwasanaethau a gwaith hybu iechyd y llygaid mwy gwybodus’.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

9

52

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod y cynnydd sy’n deillio o Strategaeth Olwg Cymru, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod cynlluniau gofal llygaid yn y dyfodol yn cysylltu â'r gwaith hwn ac yn adeiladu arno.

http://www.vision2020uk.org.uk/ukvisionstrategy/page.asp?section=134&sectionTitle=Wales+Vision+Strategy

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gwelliant 4 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi toriadau Llywodraeth Cymru i gyllideb y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru a oedd yn fwy nag erioed o’r blaen, a bod modd i’r rhain beryglu’r broses o weithredu’r cynllun gofal iechyd llygaid.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

40

52

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu'r gefnogaeth drawsbleidiol i sicrhau bod gostyngiad mesuradwy mewn achosion o golli golwg y mae modd eu hosgoi yn flaenoriaeth ar gyfer iechyd y cyhoedd yng Nghymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 5.

 

Gwelliant 6 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod unrhyw gynllun gofal llygaid sy’n cael ei gyhoeddi yn sicrhau bod pob plentyn pedair a phum mlwydd oed yng Nghymru yn cael profion golwg yn yr ysgol.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 6.

Gwelliant 7 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chasgliadau ymchwil sy’n awgrymu bod strwythur a chyfeiriad canfyddedig optometreg o ran gwerthu sbectolau yn annog y gymuned i ystyried bod profion llygaid (a gynhelir mewn siopau) yn wahanol i gamau gwarchod iechyd sylfaenol eraill.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd gwelliant 7.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM5009 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi’r datblygiadau a wireddwyd gan y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i wella gofal iechyd y llygaid;

 

2. Yn cydnabod bod yna fwy o waith i’w wneud ac y bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gydlynu rhaglen iechyd y cyhoedd ehangach a fydd yn ymgorffori newidiadau mewn prosesau monitro a chasglu data, sy'n angenrheidiol er mwyn galluogi cynlluniau gwasanaethau a gwaith hybu iechyd y llygaid mwy gwybodus;

 

3. Yn cydnabod y cynnydd sy’n deillio o Strategaeth Olwg Cymru, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod cynlluniau gofal llygaid yn y dyfodol yn cysylltu â'r gwaith hwn ac yn adeiladu arno;

 

4. Yn croesawu'r gefnogaeth drawsbleidiol i sicrhau bod gostyngiad mesuradwy mewn achosion o golli golwg y mae modd eu hosgoi yn flaenoriaeth ar gyfer iechyd y cyhoedd yng Nghymru; a

 

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod unrhyw gynllun gofal llygaid sy’n cael ei gyhoeddi yn sicrhau bod pob plentyn pedair a phum mlwydd oed yng Nghymru yn cael profion golwg yn yr ysgol

 

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd y Cyfnod Pleidleisio am 18:18

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: