Grŵp Trawsbleidiol

Croen - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

Tynnu sylw at yr hyn sy’n achosi clefydau’r croen, sut i’w hatal a’u trin a’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

 

Hwyluso gwell partneriaeth a chydweithio gyda sefydliadau sy’n cefnogi pobl sydd â chlefydau’r croen, arbenigwyr yn y maes ac unigolion ledled Cymru a sefydliadau gwirfoddol sy’n eirioli dros gyflyrau iechyd sydd â chysylltiad agos â chlefydau’r croen.

 

Tynnu sylw at arloesi, ymchwil newydd ac arbenigedd mewn perthynas â chlefydau’r croen ac iechyd y croen.

 

Darparu fforwm ar y cyd ac awdurdodol i alluogi Aelodau'r Cynulliad i ddysgu am y materion allweddol sy’n wynebu pobl yng Nghymru sy’n byw gyda chlefydau a chyflyrau’r croen.

 

Darparu fforwm agored i alluogi aelodau i godi materion ac archwilio cyfleoedd ar gyfer gwaith cydweithredol.

 

Deiliaid swyddi

Cadeirydd: Nick Ramsay AC

 

Ysgrifennydd: Sarah Wright sarahwright1@yahoo.co.uk

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sarah Wright (Skin Care Cymru)

Aelodau

 • Nick Ramsay AS (Cadeirydd)
 • Kirsty Williams AS
 • Y Gw. Anrh. Elin Jones AS
 • Sarah Wright - Skin Care Cymru
 • Yr Athro Andrew Davies - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • Sarah Griffiths-Little - Grŵp Cymorth Ichthyosis
 • Paul Hewitt - Novartis
 • Jenny Hughes - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg / Fforwm Dermatoleg Cymru
 • Max Murison - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • James Partridge - Changing Faces
 • Anita Ralli - Leo Pharma
 • Paul Thomas - Skin Care Cymru
 • Dominic Urston - Y Gymdeithas Psorïasis
 • Iain Whitaker - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg / Prifysgol Abertawe
 • Keith Harding - Canolfan Arloesi ym maes Gwella Clwyfau