Adroddiadau mewn cysylltiad â chyfyngiadau cyfraith yr UE a ddargedwir

Roedd Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU adrodd i Senedd y DU ar faterion amrywiol sy'n ymwneud â fframweithiau cyffredin, a'r defnydd o bwerau adran 12 i gynnal terfynau cyfraith presennol yr EU ar gymhwysedd datganoledig dros dro, a hynny ar ôl diwedd pob cyfnod o dri mis, gan ddechrau gyda'r tri mis o Gydsyniad Brenhinol y Ddeddf.  Hefyd, mae’n rhaid rhannu'r adroddiadau gyda'r gweinyddiaethau datganoledig i sicrhau yr un lefel o waith craffu datganoledig.

 

Diddymwyd y darpariaethau perthnasol yn Neddf 2018 gan Reoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Diddymu Cyfyngiadau'r Undeb Ewropeaidd mewn Deddfwriaeth Ddatganoli, etc.) 2022 (SI 2022/357).

 

*Gellir dod o hyd i fanylion am adroddiadau o'r fath a osodwyd yn ystod y Pumed Senedd ar yr dudalen Adroddiadau mewn cysylltiad â chyfyngiadau cyfraith yr UE a ddargedwir – Pumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/09/2021

Dogfennau