Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Caiff Aelodau'r Cynulliad ofyn Cwestiynau Llafar y Cynulliad i Ysgrifenyddion y Cabinet am unrhyw fater sy'n dod o fewn eu cyfrifoldeb.

 

Bydd Ysgrifenyddion y Cabinet yn ateb cwestiynau unwaith bob pedair wythnos. Atebir cwestiynau llafar yn ystod cyfnod a neilltuir ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

 

Bydd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau. Caiff pob Aelod gynnwys ei enw yn y balot.

 

Yna, rhaid i'r Aelod a ddetholir gyflwyno'r cwestiwn llafar o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Defnyddir cyfrifiadur i ddewis trefn ar hap ar gyfer gofyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

 

Yn sgil ad-drefnu’r Cabinet ar 13 Rhagfyr 2018, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig fydd bellach yn ateb cwestiynau ar y rhan fwyaf o’r materion yn y portffolio hwn

Math o fusnes: Cwestiynau llafar

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/11/2017