Penderfyniadau

Dyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

06/02/2015 - Wales and Borders Rail Franchise Follow-up Scrutiny

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r hyn a ganlyn:

·         Gwybodaeth am gyflenwi tocynnau clyfar / integredig yng Nghymru;

·         Gwybodaeth ynghylch y camau sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod rheilffyrdd Cymru yn hygyrch i bobl â phroblemau symudedd – y fanyleb dechnegol o ran gallu i ryngweithredu (PRM-TSI), a chydymffurfedd â Deddf Cydraddoldeb 2010;

·         Gwybodaeth am gynigion o ran cerbydau erbyn haf 2015, a chynigion manwl erbyn Nadolig 2015.

 

4.3 Cytunodd y Pwyllgor i barhau i adolygu’r mater.


19/02/2014 - Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Dechreuodd yr eitem am 15.02

 

NDM5437 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes ar yr Ymchwiliad i Ddyfodol Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Rhagfyr 2013.


Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


28/11/2013 - Draft report on the future of the Wales and Borders Franchise (09.30-10.10)