Penderfyniadau

P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin - Ynys Mon

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

18/07/2013 - P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin - Ynys Môn

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yn tynnu sylw at yr anawsterau y mae cymunedau lleol yn eu hwynebu o ran diogelu tir comin, ac yn gofyn pa gefnogaeth y gellir ei roi i’r cymunedau hynny.

 

Yn dibynnu ar y rhaglen ddigwyddiadau, cytunodd y Pwyllgor i ymgorffori ymweliad â Llangoed fel rhan o’r gweithgareddau allgymorth yn ystod tymor yr hydref.