Penderfyniadau

Bil Cymru Llywodraeth y DU

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

06/10/2016 - Consideration of Wales Bill

5.1 Cynhaliodd Aelodau'r Pwyllgor sesiwn strategaeth i drafod y flaenraglen waith a blaenoriaethau’r Pwyllgor yn y Pumed Cynulliad.


15/07/2016 - Consideration of draft letter to the Constitutional and Legislative Affairs Committee in relation to the Wales Bill

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.