Ymgynghoriad

Costau byw

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu barn ar effaith economaidd a gwledig pwysau costau byw. Mae’r ymchwiliad hwn yn ceisio adeiladu ar y gwaith sy’n cael ei wneud neu ei gynllunio gan bwyllgorau eraill y Senedd ar gostau byw, gan gynnwys tlodi tanwydd, datgarboneiddio tai, dyled ac anghydraddoldebau iechyd meddwl.

 

Diben yr ymgynghoriad

Mae prisiau cynyddol ynni, y cynnydd mewn trethi a gostyngiad yn y cyflog gwirioneddol wedi achosi i Sefydliad Resolution nodi 2022 fel ‘blwyddyn y wasgfa’. Disgwylir y gostyngiad mwyaf mewn incwm gwario aelwydydd ers i’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ddechrau cadw cofnodion.

 

Cynyddodd y cap ar brisiau ynni i aelwydydd o 54 y cant ar 1 Ebrill, a disgwylir cynnydd pellach yn ddiweddarach eleni. Ardaloedd gwledig sydd â’r prisiau ynni domestig uchaf yng Nghymru, a eglurir yn rhannol gan y costau uwch sy’n wynebu aelwydydd nad ydynt ar y grid.

 

Mae amcangyfrifon gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn dangos mai’r aelwydydd tlotaf yng Nghymru sy’n debygol o gael eu taro waethaf gan bwysau costau byw, gan neu bod yn gwario llawer mwy o’u hincwm ar ynni a bwyd.

 

Sut i rannu eich barn

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu cael eich barn am unrhyw un, os nad pob un, o'r materion yr ymdrinnir â nhw yn y cylch gorchwyl, ac am y cwestiynau isod yn benodol:

 

>>>> 

>>>    Beth yw effeithiau economaidd tebygol y wasgfa costau byw?

>>>    Sut mae pwysau costau byw yn effeithio ar y gweithlu, a sut yr effeithir ar wahanol grwpiau o fewn y gweithlu?

>>>    Sut mae heriau costau byw yn effeithio ar fusnesau a’r sectorau economaidd, a sut mae busnesau’n ymateb i’r rhain?

>>>    Sut mae’r wasgfa costau byw yn effeithio ar gymunedau gwledig ac i ba raddau y mae’r pwysau y maent yn eu hwynebu yn wahanol i ardaloedd trefol?

>>>    Pa mor effeithiol yw’r mesurau cymorth y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi’u rhoi ar waith, a pha gymorth pellach a allai fod ei angen yn ystod y misoedd nesaf?

<<< 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau i'r ymchwiliad hwn yw Dydd Llun16 Mai 2022

 

Er eglurder, nid oes ffurflen benodol ar gyfer cyflwyniadau. Gallwch rannu eich barn yn electronig drwy anfon neges e-bost at SeneddEconomi@senedd.cymru, neu ei anfon drwy'r post at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, Senedd Cymru, Caerdydd, CF99 1SN.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddEconomy@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565