Ymgynghoriad

Diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn casglu sylwadau ar y diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau â’r gadwyn gyflenwi.

 

Diben yr ymgynghoriad

Mae busnesau ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig wedi ei chael hi’n anodd symud nwyddau oherwydd diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau cysylltiedig o ran logisteg. Adroddir bod yr anawsterau hyn wedi arwain at bryderon cynyddol ynghylch cludo bwyd, tanwydd ac eitemau eraill yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig y Senedd yn cynnal ymchwiliad i’r diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm. Bydd y Pwyllgor yn gofyn barn rhanddeiliaid ar y camau sydd wedi’u cymryd hyd yma i fynd i’r afael â’r mater hwn, yn ogystal â’r mesurau ychwanegol sy’n rhaid i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU eu cyflwyno i gefnogi’r sector a busnesau yn gyffredinol, ac i ddatrys y problemau y maent yn eu hwynebu.  

 

Yn benodol, mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed pa gamau y gellir eu cymryd mewn meysydd datganoledig i sicrhau y bydd canfyddiadau’r ymchwiliad hwn, a’r argymhellion sy’n deillio ohono, yn cael yr effaith fwyaf posibl.

 

Sut i ddweud eich dweud

Byddai’r Pwyllgor yn croesawu’ch sylwadau ar unrhyw un o’r materion sy’n dod o dan gylch gorchwyl yr ymchwiliad, neu bob un ohonynt, yn enwedig y pwyntiau a ganlyn:

 

>>>> 

>>>Y materion sy’n wynebu eich sector/busnes/sefydliad ar hyn o bryd;

>>>Effeithiolrwydd y mesurau sydd wedi’u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ymdrin â’r diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a’r effeithiau cysylltiedig;

>>>Y mesurau ychwanegol y dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU eu cyflwyno i gefnogi’r sector;

>>>Effaith y diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm ar ddefnyddwyr a busnesau yng Nghymru.

<<< 

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 22 Tachwedd 2021.

Nid oes yn rhaid i chi lenwi ffurflen benodol i gyflwyno’ch sylwadau. I rannu eich sylwadau yn electronig, gofynnwn i chi eu hanfon mewn e-bost at SeneddEconomi@Senedd.Cymru, neu gallwch eu hanfon drwy’r post at:

 

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig,
Senedd Cymru,
Caerdydd

CF99 1SN

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddEconomy@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565