Ymgynghoriad

Absenoldeb Disgyblion

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad i absenoldeb disgyblion. Codwyd materion ynghylch absenoldeb disgyblion a'r effaith ar addysg plant a phobl ifanc a’u lles ehangach gyda'r Pwyllgor yn ystod y broses o graffu blynyddol ar waith Estyn ym mis Rhagfyr 2021.

 

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn oedd gofyn am farn rhanddeiliaid a’r cyhoedd. Defnyddiwyd yr ymatebion a gawsom fel sail i’r cwestiynau y gwnaethom eu gofyn i Weinidogion Llywodraeth Cymru ac maent wedi bwydo i mewn i'n hadroddiad terfynol.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565