Ymgynghoriad

Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau

Diben yr ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn archwilio effeithiau’r pandemig COVID-19 ar yr holl feysydd sydd o fewn ei gylch gwaith. Mae gan yr aelodau ddiddordeb yn effeithiau'r pandemig; y mesurau a fabwysiadwyd i arafu'r lledaeniad; a’r cymorth sy’n cael ei gynnig i helpu pobl, cwmnïau a sefydliadau eraill yn ystod y pandemig. Mae gan yr aelodau ddiddordeb penodol mewn casglu tystiolaeth a safbwyntiau gan edrych at y dyfodol i weld beth y mae angen ei wneud i helpu'r genedl i adfer.

 

Isod, ceir rhestr o’r meysydd sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor. Fodd bynnag, nid yw’r rhestr yn gwbl gynhwysfawr. Hoffai’r aelodau glywed eich barn am unrhyw feysydd eraill o fewn ein cylch gwaith yr hoffech dynnu ein sylw atynt.

 

  • Effeithiau ar yr economi a busnes – gan gynnwys yr effaith ar wahanol sectorau;
  • Effeithiau ar swyddi – gan gynnwys cadw swyddi a diogelwch yn y gwaith;
  • Effeithiau ar drafnidiaeth – gan gynnwys effaith tymor byr a thymor hir y feirws ar y galw, patrymau teithio a'r modd a ddefnyddir a sut y dylid rheoli hyn, cymorth ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy a sut y gall trafnidiaeth gyhoeddus weithredu'n ddiogel yn ystod y pandemig i deithwyr a staff;
  • Effeithiau ar brentisiaethau a darpariaeth sgiliau arall – gan gynnwys profiadau prentisiaid, cwmnïau sy'n cyflogi prentisiaid, sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant a sut y gallai sgiliau a'r system sgiliau gyfrannu at adferiad y genedl;
  • Cefnogaeth y Llywodraeth a'r sector cyhoeddus ehangach i bob un o'r uchod – gan gynnwys a yw'r gefnogaeth yn gweithio, neu a oes bylchau, a pha waith mireinio sydd ei angen neu pa gymorth ychwanegol y gellid ei gynnig?;
  • Adferiad – mae hyn yn cynnwys beth sydd angen ei wneud i helpu Cymru i wella o'r epidemig. Mae hyn yn cynnwys camau y dylid eu cymryd gan y llywodraeth, yn fasnachol neu gan gymunedau/y trydydd sector, i helpu’r meysydd a gwmpesir gan y Pwyllgor i wella. Mae hefyd yn cynnwys sut y gall y maes a gwmpesir gan yr economi gynorthwyo gyda'r adferiad e.e. sut gellir defnyddio hyfforddiant sgiliau i gynorthwyo adferiad.

 

Ymateb i'r alwad am safbwyntiau

Nid ydym yn disgwyl papurau tystiolaeth manwl na hirfaith – mae e-bost byr am eich barn am effaith y pandemig a’ch profiadau ohono yn fwy na digon, a byddwn yn cysylltu â chi'n uniongyrchol os oes unrhyw beth yr ydym am ei ddeall yn well. Nid ydych yn gaeth i'r dystiolaeth gyntaf rydych yn ei chyflwyno; gallwch gyflwyno rhagor o dystiolaeth wrth i bethau newid ac wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

 

Hefyd, rydym yn bwriadu cynnal gwaith allgymorth i ymgysylltu â phobl a sefydliadau ar bynciau penodol, ond bydd union natur y gwaith hwn yn cael ei bennu gan y dystiolaeth a gawn.

 

O ystyried yr amgylchiadau presennol nid oes dyddiad cau penodol ar gyfer cyflwyno'ch safbwyntiau – gofynnwn ichi eu hanfon atom cyn gynted ag y gallwch fel y gallwn fynd ar drywydd pethau mewn ffordd mor amserol â phosibl.

 

Yn ogystal â chasglu barn y cyhoedd, rydym yn bwriadu cynnal cyfres o sesiynau tystiolaeth untro. Gan ystyried y pwysau sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, byddwn hefyd yn defnyddio dulliau eraill o gasglu tystiolaeth er mwyn gwneud ein gwaith craffu mewn modd mor gymesur a chyfrifol â phosibl. Cyhoeddir holl fanylion ein gwaith yn rheolaidd.

 

Sut i anfon eich safbwyntiau atom: Gallwch gyflwyno'ch safbwyntiau drwy anfon e-bost at SeneddESS@senedd.cymru.

 

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth: Fel mater o drefn, rydym yn cyhoeddi'r holl safbwyntiau rydym yn eu cael.

 

Yn achos y rhai sy'n cyflwyno sylwadau fel unigolion preifat, byddwn yn cyhoeddi eu sylwadau yn ddienw. Bydd enwau a rolau'r rhai sy'n cyflwyno sylwadau yn rhinwedd eu rôl broffesiynol yn cael eu cyhoeddi, ynghyd ag enwau’r sefydliadau sy’n cyflwyno gwybodaeth. Efallai y byddwn yn dileu unrhyw ddata personol o'r fersiwn o'ch tystiolaeth a gyhoeddir os ydym o'r farn y gellir eu defnyddio i'ch adnabod chi neu drydydd parti yn bersonol; a/neu os byddwn yn cytuno i wneud hynny mewn ymateb i gais gennych chi.

 

Achosion unigol: Er y bydd yr holl safbwyntiau a gyflwynir yn ein helpu i graffu ar COVID-19 a'i effaith, ni allwn roi cyngor ynghylch achosion unigol, na mynd i’r afael â hwy. Fodd bynnag, gallwch gael cymorth gan eich cynrychiolwyr lleol a gallwch ddod o hyd i'w manylion ar ein gwefan.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddESS@senedd.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu