Ymgynghoriad

Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes ymchwiliad i gyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed.

 

Cylch gorchwyl

 

 • Y rhwystrau sy'n wynebu pobl dros 50 oed wrth iddynt geisio ailymuno â'r farchnad lafur
 • Y graddau y ceir gwahaniaethu ar sail oed a'r effaith ar recriwtio pobl dros 50 oed
 • A oes unrhyw anfanteision pan fo pobl dros 50 oed yn ailymuno â'r farchnad lafur
 • Effeithiolrwydd Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-23 wrth helpu pobl dros 50 oed i gael gwaith
 • Y cymorth sydd fwyaf effeithiol i bobl dros 50 oed sy'n ceisio ailymuno â'r farchnad lafur (yn benodol, rhaglenni a phrosiectau).

 

Fel rhan o'r cylch gorchwyl hwn, roedd y Pwyllgor wedi ystyried:

 

 • Argaeledd ac addasrwydd cyfleoedd swyddi lleol
 • Yr angen am gymorth perthnasol a hyfforddiant sgiliau
 • Anawsterau o ran trafnidiaeth, gan gynnwys argaeledd a chost (yn enwedig mewn ardaloedd gwledig)
 • Diffyg hyder (er enghraifft, ar ôl dileu swyddi)
 • Helpu a chynorthwyo pobl sydd â heriau ychwanegol (er enghraifft, y rhai sydd ag anabledd)
 • Y rhwystrau posibl i bobl dros 50 oed gael gafael ar gyflogaeth oherwydd cyfrifoldebau gofalu (er enghraifft, gofalu am rieni hŷn)
 • Rôl pobl dros 50 oed wrth fentora gweithwyr iau a throsglwyddo eu sgiliau a'u gwybodaeth
 • Sut y gall pobl dros 50 oed sy'n ailymuno â'r farchnad lafur effeithio ar nifer y swyddi a chyfleoedd datblygu gyrfa sydd ar gael i weithwyr iau
 • Helpu'r rhai mewn ardaloedd lle y mae lefel uchel o ddiweithdra
 • Effaith a gwerth am arian cyllid Ewropeaidd.

 

Datgelu gwybodaeth

Mae rhagor o fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn www.cynulliad.cymru/cy/help/privacy/Pages/help-inquiry-privacy.aspx. Gofynnwn ichi sicrhau eich bod wedi ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Menter a Busnes
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddBusnes@Cynulliad.Cymru
Ffôn: 0300 200 6565