Cyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed

Cynhaliodd y Pwyllgor Menter a Busnes ymchwiliad i gyfleoedd cyflogaeth i bobl dros 50 oed.

 

Cylch gorchwyl

 

 • Y rhwystrau sy'n wynebu pobl dros 50 oed wrth iddynt geisio ailymuno â'r farchnad lafur
 • Y graddau y ceir gwahaniaethu ar sail oed a'r effaith ar recriwtio pobl dros 50 oed
 • A oes unrhyw anfanteision pan fo pobl dros 50 oed yn ailymuno â'r farchnad lafur
 • Effeithiolrwydd Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-23 wrth helpu pobl dros 50 oed i gael gwaith
 • Y cymorth sydd fwyaf effeithiol i bobl dros 50 oed sy'n ceisio ailymuno â'r farchnad lafur (yn benodol, rhaglenni a phrosiectau).

 

Fel rhan o'r cylch gorchwyl hwn, roedd y Pwyllgor wedi ystyried:

 

 • Argaeledd ac addasrwydd cyfleoedd swyddi lleol
 • Yr angen am gymorth perthnasol a hyfforddiant sgiliau
 • Anawsterau o ran trafnidiaeth, gan gynnwys argaeledd a chost (yn enwedig mewn ardaloedd gwledig)
 • Diffyg hyder (er enghraifft, ar ôl dileu swyddi)
 • Helpu a chynorthwyo pobl sydd â heriau ychwanegol (er enghraifft, y rhai sydd ag anabledd)
 • Y rhwystrau posibl i bobl dros 50 oed gael gafael ar gyflogaeth oherwydd cyfrifoldebau gofalu (er enghraifft, gofalu am rieni hŷn)
 • Rôl pobl dros 50 oed wrth fentora gweithwyr iau a throsglwyddo eu sgiliau a'u gwybodaeth
 • Sut y gall pobl dros 50 oed sy'n ailymuno â'r farchnad lafur effeithio ar nifer y swyddi a chyfleoedd datblygu gyrfa sydd ar gael i weithwyr iau
 • Helpu'r rhai mewn ardaloedd lle y mae lefel uchel o ddiweithdra
 • Effaith a gwerth am arian cyllid Ewropeaidd.

 

Tystiolaeth gan y Cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/11/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau