Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

<OpeningPara>Mae’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi’i sefydlu gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys y Gymraeg, diwylliant; y celfyddydau; diwydiannau creadigol; yr amgylchedd hanesyddol; cyfathrebu, darlledu; y cyfryngau, chwaraeon a chysylltiadau rhyngwladol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r pleidiau gwahanol a gynrychiolir yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Delyth Jewell AS.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 2 Chwefror 2023</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=742&MId=13202&Ver=4</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog ynghylch gwerthuso gwaith ymgysylltu Llywodraeth Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA – Rhagfyr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39737</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar gyfer yr ymchwiliad i’r berthynas rhwng Cymru ac Iwerddon – Rhagfyr 2022</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40497</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu ynghylch dyfodol Neuadd Dewi Sant – Rhagfyr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40487</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu ynghylch cymorth ar gyfer Rubicon Dance – Tachwedd 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40664</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Diogelwch Ar lein - Rhagfyr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39162</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Costau cynyddol: yr effaith ar ddiwylliant a Chwaraeon – Tachwedd  2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39879</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu parthed Bil Cyfryngau Llywodraeth y DU, sydd ar y gweill – Tachwedd 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40651</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu llythyr ynghylch cau Corgi Cymru – Tachwedd 2022 </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40677</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39912</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad - Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Protocol Gogledd Iwerddon – Tachwedd 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39699</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cyhuddiadau yn ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40801</link>

<inquiry>Cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40497</link>

<inquiry>Effaith costau cynyddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39879</link>

<inquiry>Ymchwiliad i’r heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39718</link>

<inquiry>Ymchwiliad i'r fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38820</link>