Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara> Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan y Senedd i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a amlinellir yn Rheolau Sefydlog 21 a 26C. Gall y Pwyllgor hefyd ystyried unrhyw fater sy’n ymwneud â deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad, cyfiawnder, a materion allanol. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Mae gan y Pwyllgor pedwar Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Huw Irranca-Davies AS. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.</OpeningPara>

 

Newyddion


<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi nodyn o'i drafodaeth gyda rhanddeiliaid ar y materion ynghylch 'Cymru yn y DU - deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid’</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12867&Ver=4</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei nawfed adroddiad ar gytundebau rhyngwladol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei bumed adroddiad monitro</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37937</link>

<news>Bydd y Pywllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Llun 12 Medi</news><link>ieListDocuments.aspx?Cld=725&Mld=12953&ver=4</link>

<news>Mae'r pwyllgor wedi cytuno ar ei ddull o graffu ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39698</link>

<news>Mae’r pwyllgor wedi cyhoeddi ei grynodeb o’r gwaith ymgysylltu ar fynediad at gyfiawnder yng Nghymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?lld=37793</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Ar-lein</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39162</link>

<news>Ar 13 Mehefin, cynhaliodd y pwyllgor ddigwyddiad i randdeiliaid i drafod 'Cymru yn y DU – deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid'</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12867&Ver=4 </link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39698</link>

<inquiry>Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39479</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/cydsyniad-deddfwriaethol/</link>

<inquiry>Is-ddeddfwriaeth</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/</link>