Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara> Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan y Senedd i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a amlinellir yn Rheolau Sefydlog 21 a 26C. Gall y Pwyllgor hefyd ystyried unrhyw fater sy’n ymwneud â deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad, cyfiawnder, a materion allanol.</OpeningPara>

<OpeningPara> Mae gan y Pwyllgor bedwar Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Huw Irranca-Davies AS.</OpeningPara>

<OpeningPara> Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ein hadroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Deddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023 (Diwygiad Canlyniadol) 2023</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42148</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ei ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41435</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Llun 4 Rhagfyr</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=13579</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Seilwaith (Cymru)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41502</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gweithgarwch Economaidd Cyrff Cyhoeddus (Materion Tramor)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41592</link>

<news>Mynychodd Cadeirydd y Pwyllgor y pedwerydd Fforwm Rhyngseneddol ar 27 Hydref 2023</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38875</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) Llywodraeth Cymru ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39536</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad diweddaraf ar gytundebau rhyngwladol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Ynni </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41603</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Ardrethu Annomestig</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41256</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (Rhif 2)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39861</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei unfed adroddiad monitro ar ddeg</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37937<link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40984</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Rhif 3) ar y Bil Caffael</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39535</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Dioddefwyr a Charcharorion</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41285</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Mudo Anghyfreithlon</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41246</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei ddegfed adroddiad monitro</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37937</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y  Bil Gwarchodaeth Rhag Aflonyddu Ar Sail Rhyw Yn Gyhoeddus</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40955</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar fframweithiau cyffredin</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Bwyd (Cymru)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40509</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Rhif 3) ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40072</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol) </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40834</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 6) ar y Bil Rheoleiddio Tai Cymdeithasol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39825</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40073</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42241</link>

<inquiry>Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41986</link>

<inquiry>Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41915</link>

<inquiry>Bil Seilwaith (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41502</link>

<inquiry>Llywodraethiant y DU a’r UE</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41435</link>

<inquiry>Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/cydsyniad-deddfwriaethol/</link>

<inquiry>Is-ddeddfwriaeth</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/</link>