Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

<OpeningPara> Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan y Senedd i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a amlinellir yn Rheolau Sefydlog 21 a 26C. Gall y Pwyllgor hefyd ystyried unrhyw fater sy’n ymwneud â deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad, cyfiawnder, a materion allanol. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Mae gan y Pwyllgor pedwar Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Huw Irranca-Davies AS. </OpeningPara>

 

<OpeningPara> Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mehefin 2021, daeth y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Llun 24 Ionawr</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12583&Ver=4</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif  3 a Memorandwm Rhif 4) ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=36986</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei pumed adroddiad ar gytundebau rhyngwladol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiadau ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37703</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diogelwch Adeiladau</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37776</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37540</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei pedwerydd adroddiad ar gytundebau rhyngwladol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37935</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37775</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37702</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Iechyd a Gofal</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37871</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Etholiadau</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37913</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=36986</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37703</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Gytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38300</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38480</link>

<inquiry>Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28081</link>

<inquiry>Mae’r Pwyllgor yn trafod nifer o Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar hyn o bryd</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/cydsyniad-deddfwriaethol/</link>

<inquiry>Is-ddeddfwriaeth</inquiry><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/</link>