Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

(09:30-09:45)

2.

Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer yr Ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau, fel y’i drafftiwyd.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

 

(09:45-10:00)

3.

Rheolau Diwygiedig Grwpiau Trawsbleidiol

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y rheolau diwygiedig, yn amodol ar un newid bach ac unrhyw waith tacluso ychwanegol sydd ei angen.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried adroddiad byr ar y rheolau diwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

(10:00-10:15)

4.

Adborth ar y weithdrefn ddiwygiedig ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adborth a chytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf, lle byddent yn cael adborth gan y Comisiynydd Safonau.

 

(10:15-10:20)

5.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).