Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/01/2023 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant na dirprwyon.

 

 

(09:30 - 10:15)

2.

Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth

Rachel Davies Teka – Tryloywder Rhyngwladol y DU

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor lobïo â Rachel Davies Teka, Cyfarwyddwr Eiriolaeth, Tryloywder Rhyngwladol y DU.

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

 

(10:15-10:35)

4.

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

(10:35-10:55)

5.

Blaenraglen Waith: ymchwiliadau yn y dyfodol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor flaenraglen waith y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, wrth i'r ymchwiliad cyfredol i lobïo ddirwyn i ben.

 

(10:55-11:00)

6.

Papurau i'w nodi - Ymchwiliad i Grwpiau Trawsbleidiol

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor eto’r papurau a drafodwyd yn y cyfarfod blaenorol a ddaeth i ben am nad oedd cworwm.

 

6.2 Cadarnhaodd y Pwyllgor gytundeb i fân newidiadau i'r Grwpiau Trawsbleidiol a drafodwyd yn y cyfarfod blaenorol.