Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 12/12/2022 - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

1.2        Anfonodd Natasha Asghar ei hymddiheuriadau, roedd Peter Fox yn bresennol yn ei lle.

 

(9.30-10.10)

2.

Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 1

Naomi Williams – Cadeirydd, Materion Cyhoeddus Cymru

Gemma Roberts - Materion Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor lobïo gyda swyddogion Materion Cyhoeddus Cymru.

 

(10.15-10:55)

3.

Ymchwiliad i Lobïo: Sesiwn dystiolaeth 2

Ben Lloyd – Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor lobïo gyda Phennaeth Polisi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

5.

Ymchwiliad i Lobïo: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

6.

Ymchwiliad i Grwpiau Trawsbleidiol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papurau a chytunwyd ar fân newidiadau i'r rheolau ar Grwpiau Trawsbleidiol.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y mater o isafswm nifer yr Aelodau ym mhob Grŵp Trawsbleidiol wrth baratoi ar gyfer y Seithfed Senedd.

 

6.3 Cytunodd y Pwyllgor i nodi'r papurau eto yn y cyfarfod nesaf, gan fod dau Aelod wedi gadael y cyfarfod, felly nid oedd cworwm.

 

7.

Papur i’w nodi - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.