Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/07/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.30-10.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol y Chweched Senedd.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd ond byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Sarah Murphy AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jane Dodds AS. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

(10.45)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.45-10.55)

3.

Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r cylch gwaith.

 

(10.55-11.10)

4.

Gweithdrefnau pwyllgorau a'u ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ystyriodd a thrafododd yr Aelodau’r papurau ar weithdrefnau’r Pwyllgor a’i ffyrdd o weithio.

 

 

(11.10-11.30)

5.

Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd a thrafododd yr Aelodau’r papur ar ddull gweithredu strategol y Pwyllgor o weithredu a chytunwyd i drafod hyn eto yn nhymor yr hydref.

 

(11.30-12.00)

6.

Gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r papur ar fusnes cynnar y Pwyllgor.