Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/03/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AS.

 

(09.30)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-10.40)

3.

Y Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Lesley Griffiths AS, Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Edel Moroney, Uwch Rheolwr Polisi Bwyd

Elizabeth Thomas, Uwch Gyfreithiwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

 

(10.50-11.50)

4.

Gwaith craffu blynyddol – Banc Datblygu Cymru

Gareth Bullock, Cadeirydd

Giles Thorley, Prif Weithredwr

David Staziker, Prif Swyddog Ariannol

Rhian Elston, Cyfarwyddwr Buddsoddi

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

4.2 Cytunodd y panel i ysgrifennu at y Pwyllgor i roi eglurhad ynghylch a yw’r cwmni gwrthbwyso carbon y mae Banc Datblygu Cymru yn ei ddefnyddio yn ymwneud â phrynu tir fferm yng Nghymru.

 

(11.50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ei gytuno.

 

(11.50-12.00)

6.

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.