Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Buffy Williams AS. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 4

Mary van den Heuvel, Uwch Swyddog Polisi, yr Undeb Addysg Cenedlaethol

Hannah O'Neill, Ysgrifennydd Rhanbarth Blaenau Gwent ac aelod dros Gymru o weithrediaeth yr Undeb Addysg Cenedlaethol

Llinos Jones, Pennaeth Ysgol Bro Myrddin, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Menai Jones, Swyddog Polisi a Gwaith Achos, NASUWT

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr undebau athrawon.

 

(10.20 -11.20)

3.

Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 5

Catherine Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn

Liz Miles, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn

Mark Campion, Arolygydd EM, Estyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

3.2 Cytunodd Estyn i roi enghreifftiau o arfer da mewn ysgolion i'r Pwyllgor o ran y cymorth a roddir i wahanol grwpiau o ddysgwyr y mae absenoldeb cyffredinol a pharhaus wedi effeithio arnynt.

 

(11.30 - 12.10)

4.

Absenoldeb disgyblion - sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro Ann John, Athro Gwyddor Data Iechyd, Prifysgol Abertawe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ann John.

 

(12.10)

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

5.2

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

5.3

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

5.4

Y Grwp Trawsbleidiol ar Ymchwil Meddygol

Dogfennau ategol:

(12.20)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.10 - 12.20)

7.

Absenoldeb disgyblion - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 

(12.10 - 13.10)

8.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd y bydd yn cael ei drafod ymhellach yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.