Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

1.3 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Sioned Williams AS fod ei gŵr yn cael ei gyflogi gan Brifysgol Abertawe.

 

(09.15 - 10.45)

2.

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - sesiwn dystiolaeth 9

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Sinead Gallagher, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Addysg Uwch, Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

2.2 Cytunodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i ddarparu data ar gyfer Cymru gyfan ar gyffredinrwydd datgelu cyflyrau iechyd meddwl ymhlith myfyrwyr.

2.3 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ddarparu gwerthusiad [pan fydd ar gael] o strategaeth 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl'.

 

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

3.2

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

3.3

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

3.4

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

3.5

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

(10.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.45 - 10.55)

5.

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

6.

Y Bil Diogelwch Ar-lein - sesiwn friffio gan swyddogion Llywodraeth y DU (WEDI'I OHIRIO)

(11.05 - 11.20)

7.

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion – trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(11.20 - 11.30)

8.

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - trafod gohebiaeth gan undebau athrawon

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ymatebion yr undebau athrawon. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru