Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru (09.00-09.15)

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09:15-09:30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid,

 

1.2 Roedd Russell George AS yn bresennol ar gyfer eitemau 1 a 2 yn dirprwyo ar ran Peter Fox AS. Roedd Peter Fox MS yn bresennol yn ystod gweddill y cyfarfod.

 

 

(09.30-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 6

Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

Alwyn Jones, Llywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru)

Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-23 P1 Conffederasiwn GIG Cymru

FIN(6)-02-23 P2 ADSS Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sally May, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg; Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru; Alwyn Jones, Llywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru); a Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili fel rhan o’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

Egwyl (10.30-10.40)

(10.40-11.40)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 7

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn

Y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd, Cyngor Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-23 P3 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cycmru, y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Ynys Môn; a’r Cynghorydd Lis Burnett, Aweinydd Cyngor Bro Morgannwg fel rhan o’r gwaith o graffu ar Gyllideb  Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

(11.40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 ac 8; a’r cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig

 

(11.40-11.55)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 

Cinio (11.55-12.45)

(12.45-14.30)

6.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Sesiwn dystiolaeth 8

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Busnes Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth fel rhan o’r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

6.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i ddarparu:

·         Gwybodaeth am y gyfradd benthyca y mae Llywodraeth Cymru yn ei chael gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus.

 

6.3 Dywedodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol y byddai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am y canlynol:

·         Sefyllfa ariannol Byrddau Iechyd Lleol

·         Sut y gall y GIG fod yn fwy effeithlon;

·         I ba raddau y mae’r Byrddau Iechyd Lleol wedi manteisio ar fentrau buddsoddi i arbed a mentrau cysylltiedig eraill i wella effeithlonrwydd ynni.

 

(14.30-14.45)

7.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Trafod y dystiolaeth / Y prif faterion

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a’r prif faterion

 

(14.45-14.55)

8.

Trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Rheoliadau (PDF, 50KB)

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) (PDF, 311KB)

Nodyn cyngor gan y Gwasanaethau Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y rheoliadau treth.