Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 12 Hydref, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod a gynhelir heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

(09.30-10.00)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-21-22 P1 – Adroddiad drafft

FIN(6)-21-22 P2 - Llythyr gan Gomisiwn y Senedd: Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 5 Hydref 2022 – 14 Hydref 2022

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno gyda mân newidiadau.

(10.00-10.15)

3.

Trafod Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 (PDF, 55KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 162KB)

Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor Reoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 a chytunwyd i gyflwyno adroddiad.

(10.15-10.30)

4.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22, a’r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24: Ystyried amcangyfrif diwygiedig

Dogfennau ategol:

FIN(6)-21-22 P3 - Amcangyfrif Diwygiedig 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr amcangyfrif diwygiedig gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.