Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 11 Mai, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw

Cofrestru (09.45-10.00)

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS.

 

(10.00-11.00)

2.

Sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru: Cynllun Gwella’r Gyllideb

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Polisi a Chyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

Andrew Johnson, Cynghorydd arbennig i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

 

Dogfennau ategol:

Cynllun Gwella’r Gyllideb (PDF 265KB)

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

(11.00-11.15)

3.

Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-22 P1 - Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Fforwm Rhyngseneddol y Pwyllgorau Cyllid.

 

(11.15-11.30)

4.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-22 P2 – Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

(11.30-11.40)

5.

Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Crynodeb o'r dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Briff y Gwasanaeth Ymchwil – Crynodeb o'r dystiolaeth

Pecyn ymatebion i’r ymgynghoriad (PDF 3MB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Rhoddodd swyddogion Ymchwil y Senedd grynodeb i'r Aelodau o'r dystiolaeth a gyflwynwyd i ymgynghoriad y Pwyllgor ar drefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE.