Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Peter Fox AS. Dirprwyodd Sam Rowlands AS ar ei ran.

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Ionawr 2022

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

(09.30)

2.1

PTN 1 - Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at Gadeiryddion Pwyllgorau - Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau - 7 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Tystiolaeth ysgrifenedig gan y cerddwyr Cymru - Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-10.15)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 5

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Alex Chapman, Uwch Ymchwilydd, New Economics Foundation

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-22 P1 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 gan y tystion a ganlyn: Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; ac Alex Chapman, Uwch Ymchwilydd, New Economics Foundation.

Egwyl (10.15-10.25)

(10.25-11.10)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 6

Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-22 P2 – Sefydliad Bevan

Adroddiad Sefydliad Bevan -  A Snapshot of Poverty in Winter 2021 – December 2021 (Saesneg yn unig)

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan, ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23.

Egwyl (11.10-11.20)

(11.20-12.05)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 7

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

Suzy Davies, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Ben Cottam, Pennaeth Cymru, Ffederasiwn y  Busnesau Bach (FSB Cymru)

Leighton Jenkins, Pennaeth Polisi – Cymru, CBI Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-02-22 P3 - Consortiwm Manwerthu Cymru

FIN(6)-02-22 P4 – Cynghrair Twristiaeth Cymru

FIN(6)-02-22 P5 – FSB Cymru

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 gan y tystion a ganlyn: Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru; Suzy Davies, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru; Ben Cottam, Pennaeth Cymru, Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB Cymru); a Leighton Jenkins, Pennaeth Polisi – Cymru, CBI Cymru.

(12.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12.05-12.25)

7.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.