Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 28 Mehefin 2023, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.30-10.00)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y Dull o Graffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-23 P1 – Y dull o Graffu ar Gyllideb Ddrafft 2024-25

FIN(6)-12-23 P2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

FIN(6)-12-23 P3 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a'r papur ar y dull o graffu ar y gyllideb.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol am amserlen y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2024-25.

 

(10.00-10.15)

3.

Trafod Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-23 P4 – Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith.

 

(10.15-10.30)

4.

Goblygiadau ariannol deddfwriaeth arfaethedig i ddiwygio’r Senedd

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-23 P5 – Goblygiadau ariannol deddfwriaeth sydd ar ddod i ddiwygio’r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar oblygiadau ariannol deddfwriaeth arfaethedig i ddiwygio'r Senedd.

 

(10.30-10.45)

5.

Senedd y DU: Y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol

Dogfennau ategol:

Gallu Datganoli yn Whitehall: Cylch gorchwyl (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad.

 

(10.45-11.15)

6.

Trafod yr ymatebion i'r adolygiad o'r Datganiad o Egwyddorion

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-23 P6 – Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

FIN(6)-12-23 P7 - Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

FIN(6)-12-23 P8 – Ymateb gan Archwilio Cymru

FIN(6)-12-23 P9 – Ymateb gan Gomisiwn y Senedd

FIN(6)-12-23 P10 – Ymateb gan y Comisiwn Etholiadol

FIN(6)-12-23 P11 - Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion i’r adolygiad o’r Datganiad o Egwyddorion.

 

(11.15-11.30)

7.

Archwilio Cymru - Amcangyfrif Atodol 2023-24

Dogfennau ategol:

FIN(6)-12-23 P12 – Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru – 26 Mehefin 2023

FIN(6)-12-23 P13 – Amcangyfrif Atodol Archwilio Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor Amcangyfrif Atodol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2023-24.