Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00-10.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(10.05-10.20)

2.

Strategaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

2.1     Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull strategol o ran ei gylch gwaith; bydd nodau ac amcanion y Pwyllgor yn cael eu cyhoeddi maes o law.

 

(10.20-12.00)

3.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

3.1     Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i ddychwelyd at y mater yn ei gyfarfod nesaf.

 

(12.00-12.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod nesaf y Pwyllgor.

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.